"W ramach tych prac zaplanowane zostało wprowadzenie regulacji nakazującej zawiadamianie, na wniosek pokrzywdzonego, o uchyleniu, zmianie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia sprawcy w zakładzie psychiatrycznym lub opuszczeniu przez sprawcę tego zakładu" - napisał wiceminister Warchoł.

RPO skierował do MS wystąpienie w tej sprawie w drugiej połowie listopada. Bodnar wskazał w nim, że aktualne przepisy ustalają zasady powiadamiania pokrzywdzonego o opuszczeniu przez sprawcę jednostki penitencjarnej.

"Nieobjęta ustawowymi regulacjami pozostaje natomiast sytuacja osób pokrzywdzonych przez sprawców, wobec których orzeczony został środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. Przepisy nie przewidują bowiem przekazywania tej grupie pokrzywdzonych informacji o opuszczeniu przez sprawcę zakładu psychiatrycznego, mimo iż w tych przypadkach istnieje wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego w związku z jego chorobą psychiczną, zaburzeniami preferencji seksualnych, upośledzeniem umysłowym" - pisał RPO.

Zdaniem Bodnara taki stan prawny "nie może być utrzymywany, ponieważ w sposób nieuzasadniony różnicuje uprawnienia pokrzywdzonych" oraz nie wypełnia zaleceń Rady Unii Europejskiej.

"W pełni podzielam zapatrywanie przedstawione w tym wystąpieniu" - napisał w odpowiedzi dla RPO wiceminister Warchoł. Odpowiedź MS została zamieszczona na stronie internetowej Rzecznika.

Zgodnie z Kodeksem karnym "sąd może orzec środek zabezpieczający, gdy jest to konieczne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego, a inne środki prawne określone w tym kodeksie lub orzeczone na podstawie innych ustaw nie są wystarczające". Umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym "można orzec jedynie, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości".

Według obecnych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego na wniosek pokrzywdzonego sędzia penitencjarny lub dyrektor zakładu karnego niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego o zwolnieniu skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary, o ucieczce skazanego z zakładu karnego, a także m.in. o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu przepustki lub przerwy w wykonaniu kary. Z kolei Kodeks postępowania karnego zawiera podobne regulacje odnoszące się do informowania pokrzywdzonego o uchyleniu tymczasowego aresztu wobec oskarżonego.

Jak wskazał wiceminister Warchoł nowy przepis dotyczący informowania ofiar przestępstwa o opuszczeniu przez sprawcę zakładu psychiatrycznego miałby opierać się na analogicznych zasadach, jak obecna regulacja z Kodeksu karnego wykonawczego.