Informacja o prowadzeniu prac legislacyjnych dotyczących tej kwestii znalazła się w piśmie, jakie ministerstwo przesłało w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł poinformował RPO, że "prowadzone są prace legislacyjne przewidujące m.in. nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego".

"W ramach tych prac zaplanowane zostało wprowadzenie regulacji nakazującej zawiadamianie, na wniosek pokrzywdzonego, o uchyleniu, zmianie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia sprawcy w zakładzie psychiatrycznym lub opuszczeniu przez sprawcę tego zakładu" - napisał wiceminister Warchoł.

RPO skierował do MS wystąpienie w tej sprawie w drugiej połowie listopada. Bodnar wskazał w nim, że aktualne przepisy ustalają zasady powiadamiania pokrzywdzonego o opuszczeniu przez sprawcę jednostki penitencjarnej.

"Nieobjęta ustawowymi regulacjami pozostaje natomiast sytuacja osób pokrzywdzonych przez sprawców, wobec których orzeczony został środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. Przepisy nie przewidują bowiem przekazywania tej grupie pokrzywdzonych informacji o opuszczeniu przez sprawcę zakładu psychiatrycznego, mimo iż w tych przypadkach istnieje wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego w związku z jego chorobą psychiczną, zaburzeniami preferencji seksualnych, upośledzeniem umysłowym" - pisał RPO.

Reklama

Zdaniem Bodnara taki stan prawny "nie może być utrzymywany, ponieważ w sposób nieuzasadniony różnicuje uprawnienia pokrzywdzonych" oraz nie wypełnia zaleceń Rady Unii Europejskiej.

"W pełni podzielam zapatrywanie przedstawione w tym wystąpieniu" - napisał w odpowiedzi dla RPO wiceminister Warchoł. Odpowiedź MS została zamieszczona na stronie internetowej Rzecznika.

Zgodnie z Kodeksem karnym "sąd może orzec środek zabezpieczający, gdy jest to konieczne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego, a inne środki prawne określone w tym kodeksie lub orzeczone na podstawie innych ustaw nie są wystarczające". Umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym "można orzec jedynie, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości".

Według obecnych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego na wniosek pokrzywdzonego sędzia penitencjarny lub dyrektor zakładu karnego niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego o zwolnieniu skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary, o ucieczce skazanego z zakładu karnego, a także m.in. o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu przepustki lub przerwy w wykonaniu kary. Z kolei Kodeks postępowania karnego zawiera podobne regulacje odnoszące się do informowania pokrzywdzonego o uchyleniu tymczasowego aresztu wobec oskarżonego.

Jak wskazał wiceminister Warchoł nowy przepis dotyczący informowania ofiar przestępstwa o opuszczeniu przez sprawcę zakładu psychiatrycznego miałby opierać się na analogicznych zasadach, jak obecna regulacja z Kodeksu karnego wykonawczego.