Projekt tzw. "pakietu demokratycznego", czyli nowelizacji Regulaminu Sejmu ma być rozpatrywany na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu izby.

PiS proponuje, by pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia projektu w Sejmie, "chyba, że Sejm w związku ze zgłoszonym wnioskiem odrzuci projekt w całości".

Aktualnie - zgodnie z Regulaminem Sejmu - pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom druku projektu, chyba że Sejm lub komisja postanowią inaczej.

Projekt zakłada również, że nie będzie można odrzucać w pierwszym czytaniu obywatelskich projektów ustaw.

Propozycja klubu PiS miałaby m.in. wprowadzić obowiązek składania przez kluby i koła poselskie oświadczeń o udzieleniu lub odmowie udzielenia poparcia rządowi po głosowaniu nad wotum zaufania dla Rady Ministrów.

Oświadczenie takie należałoby złożyć przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu następującego po posiedzeniu, na którym udzielono rządowi wotum zaufania. W tym tygodniu odbędzie się już czwarte posiedzenie Sejmu, a wotum zaufania dla rządu Beaty Szydło zostało przegłosowane na pierwszym posiedzeniu.

Klubom i kołom poselskim, które nie udzieliły poparcia rządowi, ma przysługiwać prawo zadawania pytań szefowi rządu i ministrom na pierwszym posiedzeniu Sejmu w każdym miesiącu.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą, by pytania do premiera i poszczególnych ministrów zastąpiły dotychczasową formułę informacji bieżącej i pytań w sprawach bieżących, które zadają poszczególni posłowie.

W projekcie napisano, że punkt "Pytania do Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów" wprowadza do porządku dziennego każdego posiedzenia Sejmu marszałek.

Na dwa dni przed rozpoczęciem Sejmu, do godz. 21.00 kluby i koła miałyby informować marszałka "o ogólnej tematyce zadawanych pytań, wraz ze wskazaniem ich adresatów". W trakcie tego punktu porządku dziennego obecny ma być premier lub wyznaczony przez niego wicepremier i ministrowie.

Pytania mają być zadawane ustnie i wymagają bezpośredniej odpowiedzi. Pytanie i odpowiedź nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Czas przeznaczony na pytania do premiera i ministrów nie mógłby przekroczyć 180 minut.

Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów będzie ustalało podział czasu pomiędzy kluby i koła, którym przysługuje prawo zadawania pytań, biorąc pod uwagę liczebność klubu lub koła.

Aktualnie, pytania w sprawach bieżących zadawane są ustnie na każdym posiedzeniu Sejmu i wymagają bezpośredniej odpowiedzi. Każdy poseł do godziny 21.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia posiedzenia Sejmu, informuje na piśmie marszałka o ogólnej tematyce pytania i jego adresacie. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustala kolejność zadawania pytań. Punkt ten obejmuje rozpatrzenie nie więcej niż 11 pytań.

Prawo i Sprawiedliwość proponuje też, by wykreślić z Regulaminu Sejmu możliwości zgłaszania przez kluby wniosków o uzupełnienie porządku dziennego. Obecnie w przypadku braku jednolitej opinii Konwentu Seniorów w sprawie porządku dziennego posiedzenia, w spornych punktach porządku rozstrzyga Sejm.

W zastępstwie - klubom opozycyjnym przysługiwać miałoby wspólne prawo uzupełnienia porządku dziennego Sejmu o jeden punkt. Informacja o propozycji uzupełnienia porządku dziennego kluby miałyby przedstawiać marszałkowi Sejmu w formie pisemnej do godz. 18.00 dwa dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

Ponadto - według projektu - marszałek Sejmu mógłby udzielić głosu przewodniczącym klubów parlamentarnych w poszczególnych punktach porządku dziennego obrad poza kolejnością, z ograniczeniem do jednego wystąpienia w każdym punkcie porządku dziennego.

W uzasadnieniu projektu PiS zaznaczono, że nowy regulamin Sejmu "ma na celu wzmocnienie autorytetu Parlamentu i jego funkcji kontrolnych, poprawę jakości procesu legislacyjnego oraz zwiększenie praw opozycji parlamentarnej zgodnie z dobrymi wzorcami państw europejskich o długiej tradycji demokratycznej".