Rzecznik praw obywatelskich już wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę uchwalenia ustawy, która w sposób wyczerpujący uregulowałaby kwestie funkcjonowania biegłych sądowych, w tym m.in. procedurę ich powoływania i nadzoru, sposób weryfikacji kandydatów do pełnienia tej funkcji oraz określałaby zasady ich wynagradzania.

Z ostatniego raportu NIK wynika, że aktualny model funkcjonowania biegłych nie gwarantuje powoływania najlepszych ekspertów terminowo wydających merytoryczne i rzetelne opinie.

Podobnego zdania jest również rzecznik praw obywatelskich. W jego ocenie problem mogłabym rozwiązać tylko ustawa, która kompleksowo uregulowałaby kwestie funkcjonowania biegłych sądowych w wymiarze sprawiedliwości.

Dodaje, że opracowane w ostatnich latach zmiany przepisów znajdujące się w projekcie ustawy o biegłych sądowych są niewystarczające. Brakuje m.in. mechanizmów weryfikacji kompetencji powoływanych przez strony biegłych, a w konsekwencji kryteriów gwarantujących jakość przedstawianych opinii.

Reklama

Zwraca też uwagę, że możliwość finansowania przez strony opinii biegłego może powodować, że nie będą one obiektywne.

PS/źródło: RPO