Przepisy prawa cywilnego przewidują instytucję pełnomocnictwa, której celem jest możliwość ustanowienia przedstawiciela, który dokona w naszym imieniu określonych czynności. Problemy pojawiają się wówczas, gdy zmuszeni jesteśmy dokonać wyboru, jakiego rodzaju pełnomocnictwa powinniśmy udzielić. Dlatego dzisiaj powiemy nie tylko jak należycie pełnomocnictwa udzielić, ale również jakie są jego rodzaje.

Jakie rodzaje pełnomocnictwa wyróżniamy?

Na gruncie przepisów kodeksu cywilnego wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictwa:
• pełnomocnictwo ogólne (do tzw. czynności zwykłego zarządu);
• pełnomocnictwo rodzajowe (pełnomocnictwo do czynności prawnych określonego rodzaju);
• pełnomocnictwo szczególne (pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej).


Reklama

Czym jest pełnomocnictwo ogólne?

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Należy podkreślić, że jest to pełnomocnictwo o najszerszym zakresie umocowania. Uprawnia ono nie tylko do dokonywania tzw. czynności prawnych ale także do innych czynności, takich jak np. dokonanie zawiadomienia.
W jakiej formie należy udzielić pełnomocnictwa ogólnego?
Przepisy prawa wprost wskazują, w jakiej formie należy udzielić pełnomocnictwa ogólnego. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo ogólne zostanie udzielone w formie ustnej, wówczas będzie ono nieważne i bezskuteczne.

Reklama

Strony pełnomocnictwa ogólnego i sposób ich określenia

Stronami pełnomocnictwa są:

• Mocodawca;
• Pełnomocnik.

W treści pełnomocnictwa należy dokładnie określić, jakie są jego strony. By dokładnie oznaczyć mocodawcę i pełnomocnika (będących osobami fizycznymi) należy w treści pełnomocnictwa wskazać:

• Imię i nazwisko;
• PESEL;
• Miejsce zamieszkania;
• Nazwa i Nr dokumentu tożsamości.


Jakie elementy treści zawiera pełnomocnictwo ogólne?

Zasadą jest, że pełnomocnictwo powinno zawierać określenie miejsca i daty jego sporządzenia, choć warto podkreślić, że brak daty pełnomocnictwa nie jest zasadniczo jego wadą istotną. Żaden przepis nie ustanawia wymogu, aby pełnomocnictwo było zaopatrzone w datę, choć jej brak może skutkować powstaniem wątpliwości, czy dane pełnomocnictwo zachowuje swoją aktualność (zob. wyr. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2014 r., I OSK 1772/14).

Elementem koniecznym jest natomiast oznaczenia stron. Nie może bowiem budzić wątpliwości, kto jest mocodawcą, a kto pełnomocnikiem. Ponadto, standardowo, w treści pełnomocnictwa ogólnego umieszcza się postanowienia, w których:

• Mocodawca oświadcza, że udziela umocowania do dokonywania czynności zwykłego zarządu w imieniu na rzecz mocodawcy;
• Zabrania się bądź zezwala pełnomocnikowi na ustanowienie dla mocodawcy innych pełnomocników (pełnomocnik może bowiem ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, np. umowy zlecenia);
• Określa się termin, na jaki zostaje udzielone pełnomocnictwo lub prawo odwołania pełnomocnictwa (zasadą jest, że pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa);
• W sprawach nieuregulowanych następuje odwołanie do przepisów Kodeksu cywilnego.


W praktyce stosowane jest również potwierdzenie na piśmie otrzymania i przyjęcia przez pełnomocnika pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo ogólne [wzór dokumentu] >>

Podstawa prawna:

Art. 98, art. 99, art. 101 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

Natalia Szok, aplikant radcowski, redaktor SerwisPrawa.pl