Pełnomocnictwo ogólne [wzór dokumentu] >>

Jakie rodzaje pełnomocnictwa wyróżniamy?

Na gruncie przepisów kodeksu cywilnego wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictwa:
• pełnomocnictwo ogólne (do tzw. czynności zwykłego zarządu);
• pełnomocnictwo rodzajowe (pełnomocnictwo do czynności prawnych określonego rodzaju);
• pełnomocnictwo szczególne (pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej).

Czym jest pełnomocnictwo ogólne?

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Należy podkreślić, że jest to pełnomocnictwo o najszerszym zakresie umocowania. Uprawnia ono nie tylko do dokonywania tzw. czynności prawnych ale także do innych czynności, takich jak np. dokonanie zawiadomienia.
W jakiej formie należy udzielić pełnomocnictwa ogólnego?
Przepisy prawa wprost wskazują, w jakiej formie należy udzielić pełnomocnictwa ogólnego. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo ogólne zostanie udzielone w formie ustnej, wówczas będzie ono nieważne i bezskuteczne.

Strony pełnomocnictwa ogólnego i sposób ich określenia

Stronami pełnomocnictwa są:

• Mocodawca;
• Pełnomocnik.

W treści pełnomocnictwa należy dokładnie określić, jakie są jego strony. By dokładnie oznaczyć mocodawcę i pełnomocnika (będących osobami fizycznymi) należy w treści pełnomocnictwa wskazać:

• Imię i nazwisko;
• PESEL;
• Miejsce zamieszkania;
• Nazwa i Nr dokumentu tożsamości.

Jakie elementy treści zawiera pełnomocnictwo ogólne?

Zasadą jest, że pełnomocnictwo powinno zawierać określenie miejsca i daty jego sporządzenia, choć warto podkreślić, że brak daty pełnomocnictwa nie jest zasadniczo jego wadą istotną. Żaden przepis nie ustanawia wymogu, aby pełnomocnictwo było zaopatrzone w datę, choć jej brak może skutkować powstaniem wątpliwości, czy dane pełnomocnictwo zachowuje swoją aktualność (zob. wyr. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2014 r., I OSK 1772/14).

Elementem koniecznym jest natomiast oznaczenia stron. Nie może bowiem budzić wątpliwości, kto jest mocodawcą, a kto pełnomocnikiem. Ponadto, standardowo, w treści pełnomocnictwa ogólnego umieszcza się postanowienia, w których:

• Mocodawca oświadcza, że udziela umocowania do dokonywania czynności zwykłego zarządu w imieniu na rzecz mocodawcy;
• Zabrania się bądź zezwala pełnomocnikowi na ustanowienie dla mocodawcy innych pełnomocników (pełnomocnik może bowiem ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, np. umowy zlecenia);
• Określa się termin, na jaki zostaje udzielone pełnomocnictwo lub prawo odwołania pełnomocnictwa (zasadą jest, że pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa);
• W sprawach nieuregulowanych następuje odwołanie do przepisów Kodeksu cywilnego.

W praktyce stosowane jest również potwierdzenie na piśmie otrzymania i przyjęcia przez pełnomocnika pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo ogólne [wzór dokumentu] >>

Podstawa prawna:

Art. 98, art. 99, art. 101 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

Natalia Szok, aplikant radcowski, redaktor SerwisPrawa.pl