Wynagrodzenie dla instytutu naukowego za sporządzenie opinii sąd musi określić, biorąc pod uwagę stawki obowiązujące w tym instytucie oraz czas i nakład pracy eksperta – uchwalił Sąd Najwyższy.
Przed Sądem Okręgowym w B. toczyła się sprawa przeciwko dwóm firmom: B. sp. z o.o. oraz spółce jawnej U. Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych warszawskiego Instytutu Techniki Budowlanej, za którą ITB miał otrzymać około 2800 zł. Na podstawie art. 291 kodeksu postępowania cywilnego instytut naukowy lub naukowo-badawczy może bowiem żądać wynagrodzenia za wykonaną pracę i stawiennictwo swoich przedstawicieli przed sądem.
Postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia ITB zostało zaskarżone przez spółkę U. Twierdziła, że opinia, a w szczególności jej uzupełnienie, są wyjątkowo ubogie w treść: nie przedstawiono żadnych uzasadnień ani nie wskazano literatury naukowej, na podstawie której biegli opinię sporządzili. Spółka domagała się więc przyznania biegłym znacznie niższego wynagrodzenia, bardziej adekwatnego do nakładu ich pracy.
Spółka twierdziła, iż do wynagrodzenia przyznawanego instytutowi naukowo-badawczemu za sporządzenie opinii biegłych powinno się stosować odpowiednio tabele stawek, określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 518). Tymczasem par. 7 ust. 1 rozporządzenia stanowi jedynie, że wynagrodzenie za pracę biegłych z dziedziny medycyny można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w załączniku. Nie ma natomiast analogicznego przepisu dopuszczającego stosowanie stawek z tabeli w stosunku do wynagrodzeń biegłych z innych dziedzin. W tej sytuacji Sąd Apelacyjny w B. skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne, czy sąd – w wypadku opinii sporządzonych przez instytut naukowy lub naukowo-badawczy – ustalając wynagrodzenie dla tej jednostki powinien stosować przepisy i stawki wynikające z rozporządzenia z 2013 r., czy też ma ustalać wynagrodzenie w oparciu o stawki i zasady, stosowane w tym instytucie?
SN przychylił się do drugiego poglądu i wydał uchwałę, że podstawą wynagrodzenia przyznanego za opinię sporządzoną na zlecenie sądu są stawki stosowane w instytucie. Sąd powinien jednak ustalić ostateczną wysokość wynagrodzenia, stosując odpowiednio art. 89 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a więc uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy.
Wysokość wynagrodzenia powinna uwzględniać nakład pracy
ORZECZNICTWO
Uchwała Sądu Najwyższego z 21 października 2015 r., sygn. akt III CZP 59/15.