Opole: Prezes sądu ukarał adwokatów za protest wpisem na listę obrońców z urzędu

autor: Anna Krzyżanowska26.10.2015, 07:23; Aktualizacja: 26.10.2015, 19:55
Prezes sądu okręgowego postanowił ustalić listę obrońców na własną rękę

Prezes sądu okręgowego postanowił ustalić listę obrońców na własną rękęźródło: ShutterStock

Prezes opolskiego sądu okręgowego znalazł sposób na akcję protestacyjną adwokatów. W związku z tym, że nie przedstawiono mu wykazu tych mogących świadczyć pomoc prawną z urzędu, postanowił włączyć na listę chętnych wszystkich członków opolskiej palestry. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem Naczelnej Rady Adwokackiej. Jutro jej prezydium podejmie decyzję co do dalszych kroków.

wróć do artykułu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:Dziennik Gazeta Prawna
Polub Gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

Komentarze (9)

 • Agnieszka(2015-10-26 08:46) Zgłoś naruszenie 00

  Zgodnie z art. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 poz. 615) adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega TYLKO ustawom. Zważywszy na ten fakt, adwokatów nie obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz.U. z 2015 r., poz. 816). Należy mieć na uwadze, że art. 81a § 4 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 nr 89, poz. 555 ze zm.) jest niezgodny z art. 1 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 w zw. 65 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP. Według § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, w razie braku możliwości wyznaczenia obrońcy z urzędu z listy obrońców, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza obrońcę z urzędu z listy obrońców, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, w sposób wskazany w ust. 1. Sędzia podlega, zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, tylko Konstytucji oraz ustawom i jest zobligowany stosować postanowienia Konstytucji RP, a więc m.in. art. 8, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 65 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Zgodnie z art. 231 § 1 k.k. funkcjonariusz publiczny – sędzia (art. 115 § 13 pkt 3 k.k.), który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Podawanymi w doktrynie przykładami zachowań funkcjonariuszy stanowiącymi niedopełnienie nałożonych nań obowiązków, których źródła można upatrywać w „samej istocie urzędowania”, może być w szczególności wydanie decyzji bez właściwej podstaw prawnej albo wydanie decyzji o treści niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. (A. BARCZAK-OPLUSTIL: Komentarz do art. 231. W: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k.. Red. A. ZOLL. Wyd. 3. Warszawa 2008, s. 1013. Wyznaczenie obrońcy z urzędu na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, byłoby wydaniem decyzji niezgodnej zarówno z Konstytucją RP, jak również z art. 1 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz art. 231 § 1 k.k.

  Odpowiedz
 • endrju(2015-10-26 09:22) Zgłoś naruszenie 00

  Agnieszko, zajrzyj do definicji przestępstwa w kodeksie karnym i wykaż karygodność zachowania oraz, że stopień społecznej szkodliwości czynu jest wyższy niż znikomy... jak i wszystkie znamiona strony przedmiotowej i podmiotowej czynu z art. 231 k.k.

  Odpowiedz
 • Agnieszka(2015-10-26 09:57) Zgłoś naruszenie 00

  W myśl postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2003 r., S 2/03, (OTK 2003 nr 5A, poz. 46) prawa i wolności konstytucyjne o tyle tylko mogą być poddane regulacji ustawy, o ile ustawodawcy zwykłemu dano tego rodzaju upoważnienie w samej Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny wyraźnie zaznaczył, że prawa i wolności konstytucyjne mogą zostać uregulowane wyłącznie w ustawie, która musi być zgodna z Konstytucją RP. Należy dodać, iż przedsiębiorca (adwokat) jest klasycznym przykładem jednostki ze sfery „stosunków zewnętrznych” w dziedzinie prawa publicznego, ponieważ znajduje się poza systemem organów administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych. (K. KICZKA: Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej. Wrocław 2006, s. 62). Z uwagi na to wszelkie ograniczenia wolności działalności gospodarczej są dopuszczalne tylko w ustawie i tylko ze względu na ważny interes publiczny (art. 22 Konstytucji RP). Niezależnie bowiem, czy ustrojodawca posługuje się upoważnieniem brzmiącym w „ustawie”, „w drodze ustawy”, „określa ustawa”, czy „określonych w ustawie” – zawsze jedyną formą prawną ograniczenia wolności lub prawa może być wyłącznie ustawa, a nie na przykład rozporządzenie czy regulamin. (M. WYRZYKOWSKI: Granice praw i wolności – granice władzy. W: Obywatel – jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10. lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Warszawa 1998, s. 57).

  Odpowiedz
 • Agnieszka(2015-10-26 11:05) Zgłoś naruszenie 00

  Wydanie przez funkcjonariusza publicznego (sędziego - art. 115 § 13 pkt 3 k.k.) decyzji bez właściwej podstaw prawnej albo wydanie decyzji o treści niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stanowi niedopełnienie nałożonych nań obowiązków (art. 231 § 1 k.k.), ponieważ zgodnie z 178 ust. 1 Konstytucji RP sędzia podlega Konstytucji RP. Każda zatem czynność konwencjonalna dokonana przez prezesa sądu musi mieć podstawę prawną (art. 10 ust. 2 w zw. z art. 7 Konstytucji RP). Wyraźnie trzeba podkreślić, że brak kompetencji do dokonania pewnej czynności prawnej oznacza, że dokonana przez sędziego czynność jest NIEWAŻNA. Prezes sądu nie posiada kompetencji do stanowienia prawa. Istotne jest by przypomnieć, że w systemie prawa ustawowego teoretycznie i normatywnie rozgranicza się tworzenie i stosowanie prawa. (J. WRÓBLEWSKI: Języki związane z prawem. W: Prawo, metodologia, filozofia, teoria prawa. Warszawa 1991, s. 148). Nadto w myśl wyroku SN z dnia 12 czerwca 2015 r., sygn. akt II CSK 518/14 odstępstwo od brzmienia przepisu z naruszeniem powszechnie akceptowanych reguł jest wykładnią prawotwórczą, a więc niedopuszczalną ze względu na zakaz tworzenia prawa przez sądy. W przypadku zastosowania działań represyjnych wobec osób fizycznych (adwokatów) sędzia musi podać podstawę prawną, którą stanowić mogą wyłącznie akty normatywne rangi co najmniej ustawy. Należy dodać, że przepisy ustawy ograniczające prawa i wolności obywateli muszą być zgodne z Konstytucją RP, ponieważ Konstytucja RP nie jest tylko elementem systemu prawa, lecz jego podstawą. Organy państwa mogą działać tylko wtedy, gdy jest do tego PODSTAWA PRAWNA i tylko w tych wypadkach, gdy PRAWO NA TO ZEZWALA. Należy mieć na uwadze to, iż z chwilą wejścia Konstytucji RP w życie ważna jest TYLKO normatywna treść jej postanowień, ustalona przy pomocy uprawnionych metod wykładni prawa, przede wszystkim wykładni językowej i systemowej. (K. DZIAŁOCHA: Idee przewodnie wolności i praw jednostki w procesie uchwalania Konstytucji RP. W: Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom 1. Red. M. JABŁOŃSKI. Warszawa 2010, s. 28). Uznawanie przez ustawodawcę za obowiązujące normy zawarte w rozporządzeniu, a niezgodne z Konstytucją RP, jest odstępstwem od wzorca praworządności, i to nawet praworządności formalnej. (Z. ZIEMBIŃSKI: Moc wiążąca „zasad prawa”. W: Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe. Red. S. WRONKOWSKA, M. ZIELIŃSKI, Z. ZIEMBIŃSKI. Warszawa 1974, s. 66). Ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności podstawowych mogą być legalnie czynione jedynie w zakresie i formach, którym ustawa daje pełną i niewątpliwą podstawę prawną. Nieuregulowanie ustawowo lub przeniesienie właściwości normatywnej na organ pozbawiony możliwości stanowienia przepisów rangi ustawy (np. ministra sprawiedliwości) jest wyraźnym i bezpośrednim naruszeniem konstytucyjnie ustanowionego obowiązku prawnego, ponieważ Konstytucja RP wymagając ustawy nie tylko upoważnia, lecz równocześnie zobowiązuje ustawodawcę do regulacji określonej materii. Konstytucja RP, stanowiąc wymaganie regulacji ustawowej jakichś materii, ipso facto wyłącza je z zasięgu dopuszczalności regulacji podustawowej. Sfera wyłączności ustawy jest sferą szczególną, opartą na wyraźnych dyspozycjach wyłączających określone materie z zakresu dopuszczalności jakkolwiek legitymowanego podustawowego normowania. (W. ZAKRZEWSKI: Zakres przedmiotowy i formy działalności prawotwórczej. Warszawa 1979, s. 166 i n.)

  Odpowiedz
 • Przeciwnik przymusu(2015-10-26 11:51) Zgłoś naruszenie 10

  W związki z informacją, że Pan Prezes ustalił samodzielnie listę obrońców deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu karnym, przy czym ta samodzielnie ustalona przez Pana Prezesa lista A zawiera wszystkie nazwiska adwokatów wpisanych na listę Izby, a zatem również tych, którzy nie deklarowali gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu, a deklaracje takie złożyli do ORA, uprzemie informuję, iż nie wyrażałem i nie wyrażam zgody na wpisanie mnie na listę (wykaz) adwokatów uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym, deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu i wnoszę o bezzwłoczne skreślenie mnie z listy adwokatów deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu karnym...

  Odpowiedz
 • sn(2015-10-26 13:50) Zgłoś naruszenie 00

  No i tu mamy Państwo Prawa ,respektowane przez sądy ,cyrk satyra itp!

  Odpowiedz
 • Zax(2015-10-26 15:43) Zgłoś naruszenie 01

  Agnieszka to świetny przykład przykład prawnika nowej generacji "ctrl+C, ctrl+V" - im wiecej tym lepiej a jak rzucę sygnature i grube nazwisko to mi punkty lansu lecą, jednak nie mam pojęcia co to cudzisłów. Ciekawe czy porad prawnych klientom też tak udziela :) Wisienką na torcie jest twierdzenie że skoro "adwokat podlega tylko ustawom" to rozporządzenia może mieć gdzieś i ich nie stosować bo są niezgodne (automatycznie jak rozumiem) z Konstytucją.

  Odpowiedz
 • Jętrzar(2015-10-26 15:45) Zgłoś naruszenie 00

  Dopuścić do obrony w sądach magistrów prawa - jak to jest w większości krajów europejskich (w Szwecji każdy może być obrońcą w procesie karnym) i problem się z automatu rozwiąże

  Odpowiedz
 • Agnieszka(2015-10-26 16:43) Zgłoś naruszenie 00

  W myśl art. 83 Konstytucji RP KAŻDY MA OBOWIĄZEK przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od pełnionej funkcji. Mam nadzieję, że RP będzie państwem prawa nie tylko z definicji.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane