Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie to największy w Polsce samorząd zrzeszający profesjonalnych prawników wykonujących zawód zaufania publicznego.
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Obecnie skupia ona:
Zasięg terytorialny OIRP w Warszawie obejmuje powiaty i miasta na prawach powiatu: garwoliński, gostyniński, grodziski, kutnowski, legionowski, łukowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płocki, Płock, pruszkowski, siedlecki, Siedlce, sierpecki, sokołowski, warszawski zachodni, Warszawę, węgrowski, wołomiński i żyrardowski.
W ciągu pięciu ostatnich lat liczba radców prawnych wpisanych na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie zwiększyła się o 50 proc.
Stawia to przed Izbą wiele wyzwań. Związane są one zarówno z doskonaleniem zawodowym radców prawnych, jak i z rynkowym wsparciem przeszło dziesięciotysięcznej grupy profesjonalnych prawników.
Doskonalenie zawodowe
Obowiązek doskonalenia zawodowego jest jednym z istotnych elementów odróżniających na rynku usług prawnych profesjonalistów zrzeszonych w samorządzie zawodowym od nieprofesjonalistów.
OIRP w Warszawie ułatwia radcom prawnym realizację tego obowiązku, prowadząc szeroką działalność szkoleniową zarówno w formach tradycyjnych (wykłady, warsztaty), jak i z wykorzystaniem e-learningu. Zapewnianie radcom prawnym wysokiej jakości wiedzy praktycznej jest istotnym elementem strategii Izby warszawskiej. Radcy prawni szkolą się przede wszystkim w zakresie prawa polskiego, ale poznają także prawo innych państw, ponieważ ich klienci coraz częściej nawiązują międzynarodowe relacje prawne.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy w OIRP w Warszawie odbyły się 234 szkolenia, w których wzięło udział łącznie 17 865 osób. Dodatkowo 33 wykłady e-learningowe zostały odsłuchane przez 4031 osób, a w kursie Legal English, w którym w ciągu 3 trymestrów odbyło się 108 godzin zajęć, wzięło udział 75 osób.
W drugim cyklu obowiązkowych szkoleń zawodowych w latach 2012–2014 97 proc. radców prawnych zrzeszonych w OIRP w Warszawie wykonało obowiązek brania udziału w takich szkoleniach i uzyskania wymaganej liczby punktów – całkowicie (94 proc.) lub częściowo (3 proc.).
W 2015 r.:
● przeprowadzono 64 wykłady w ramach tzw. poniedziałków radcowskich (w tym w Płocku) oraz 22 wykłady w ramach tzw. sobót radcowskich – regularnych nieodpłatnych wykładów dla radców prawnych;
● w związku z możliwością występowania radców prawnych w charakterze obrońców w sprawach karnych od 1 lipca 2015 r., zrealizowano program szkoleń z prawa karnego – 42 wykłady od 3 lutego do 23 czerwca 2015 r.;
● zorganizowano:
– 10 jednodniowych szkoleń, seminariów i konferencji,
– 2 szkolenia wyjazdowe,
– 1 szkolenie warsztatowe;
● przeprowadzono kurs językowy Legal English – 3 trymestry, 12 trzygodzinnych spotkań każdy,
● zorganizowano program prawa amerykańskiego;
● rozpoczął się kurs English Law Programme, który potrwa do końca kwietnia 2016 r.;
● nagrano 7 nowych wykładów e-learningowych – obecnie dostępne są 33 wykłady;
● w związku z nałożeniem na radców obowiązku posiadania kas fiskalnych zorganizowano Dzień Kasy Fiskalnej.
W latach 2012–2014 radcy prawni z warszawskiej OIRP łącznie:
● uczestniczyli w 222 644 godzinach szkoleń,
● poprowadzili 12 924 godziny szkoleń jako wykładowcy,
● napisali 1968 publikacji.
Dane te pokazują skalę i zakres kształcenia ustawicznego w Izbie warszawskiej.
Dzięki dużemu naciskowi na praktyczne aspekty wykonywania zawodu, doskonalenie zawodowe w Izbie warszawskiej stanowi integralną część systemu wspierania przewagi konkurencyjnej radców prawnych na rynku.
Funkcjonują na nim obecnie nie tylko radcy prawni czy adwokaci. W rejestrze działalności gospodarczej zaewidencjonowano przeszło 20 tys. podmiotów, które wykonują działalność związaną z doradztwem prawnym, a nie są to kancelarie radcowskie czy adwokackie. Prowadzą je osoby bez tytułu zawodowego, bez odbytej aplikacji, często nawet bez ukończonych studiów prawniczych. Dlatego wiedza, którą dysponują radcowie prawni, to kluczowy czynnik stanowiący dla klienta jedną z najistotniejszych wskazówek, do kogo się udać po pomoc prawną.
Aplikacja
Aplikacja to trzyletnie, ukierunkowane praktycznie szkolenie, którego celem jest przygotowanie absolwentów prawa do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego. Szkolenie aplikacyjne prowadzone w Izbie warszawskiej uznawane jest za najbardziej wymagające we wszystkich samorządach prawniczych w Polsce.
Do rozpoczęcia nauki na I roku 2016 po wrześniowym egzaminie wstępnym, uprawnionych jest w Izbie warszawskiej 435 osób.
W 2015 r. egzamin na aplikację radcowską w całym kraju zdało nieco ponad 30 proc. absolwentów wydziałów prawa. W OIRP w Warszawie największą grupę stanowią absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego. Drugie miejsce zajmują absolwenci Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie Uczelni Łazarskiego, UMCS w Lublinie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łącznie aplikację w OIRP w Warszawie rozpoczną absolwenci 33 uczelni wyższych z całej Polski.
Program aplikacji radcowskiej obejmuje m.in. zasady wykonywania zawodu i etykę radcy prawnego, organizację i funkcjonowanie samorządu radców prawnych, prawo i postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe, podatkowe, celne, unijne, rynków kapitałowych, międzynarodowego obrotu gospodarczego, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie karne skarbowe, prawo wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, ustrój organów ochrony prawnej w Polsce, prawo i postępowanie cywilne, prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych.
Wykonywanie zawodu przez radcę prawnego to nie tylko „kodeksowa” znajomość prawa i aktów prawnych. To przede wszystkim niezbędna w tym zawodzie praktyka, a także wiedza z zakresu tzw. umiejętności miękkich. Dlatego w trakcie aplikacji prowadzone są również zajęcia z prezentacji, retoryki, erystyki, etykiety, marketingu usług prawniczych, komunikacji z klientem, negocjacji, mediacji i zarządzania konfliktem.
Poziom kształcenia na aplikacji w OIRP w Warszawie przynosi efekty – egzamin radcowski przeprowadzony w 2015 r. zdało z wynikiem pozytywnym 86 proc. aplikantów z Izby warszawskiej.
Aktywność pro bono
OIRP w Warszawie zapewnia stałą pomoc prawną pro bono w ramach swojego Centrum Pomocy Prawnej przy pl. Konstytucji 5. Ponadto Izba angażuje się na dużą skalę w akcje społeczne, m.in. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wymaga podkreślenia, że działalność Izby warszawskiej prowadzona jest systematycznie i na bieżąco. Nieodpłatna pomoc prawna w ramach centrum udzielana jest każdego dnia – niezależnie od dodatkowych akcji pro bono organizowanych przez OIRP w Warszawie. Przykładowo w 2014 r., w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Izba warszawska zainicjowała akcję świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej przebywającym w Polsce obywatelom tego kraju. Akcję objął honorowym patronatem Prezydent RP. Z kolei z okazji 71. rocznicy Powstania Warszawskiego stołeczni radcy prawni udzielali bezpłatnej pomocy prawnej kombatantom, uczestnikom walk o Warszawę. Patronat nad tym wydarzeniem objęła Prezydent m.st. Warszawy oraz Światowy Związek Żołnierzy AK.
Takie zaangażowanie w pomoc dla potrzebujących tylko ze strony jednej okręgowej izby radców prawnych w kraju ma charakter unikalny.
Stworzony przez Izbę warszawską funkcjonalny system prawnego wsparcia obywateli opiera się na wieloletniej współpracy z władzami miejskimi. Jej istotę skomentowała Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas wspólnej konferencji prasowej zorganizowanej z dziekanem Rady OIRP w Warszawie: „Warszawie zależy na wysokim poziomie udzielanych porad, z tego względu współpraca została nawiązana z samorządem radcowskim, który zrzesza zawodowych pełnomocników dających gwarancję profesjonalnego działania i właściwego poziomu ochrony prawnej mieszkańców zwracających się o pomoc prawną. Pomoc ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców stolicy”.
XXVI Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników 2015
W tym roku Związek Prawników Polskich powierzył organizację Spartakiady Prawników Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Było to największe wydarzenie sportowe w środowisku prawniczym w skali kraju, obejmujące ponad 540 zawodników i 60 dyscyplin sportowych.
Impreza odbyła się w obiektach sportowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Oprócz standardowych gier zespołowych, jak koszykówka, siatkówka (także plażowa) czy piłka nożna, zorganizowano również m.in. zawody lekkoatletyczne, turniej golfa czy windsurfing. Dla entuzjastów taktyki przygotowano zawody brydżowe i szachy.
O przebiegu Spartakiady organizatorzy na bieżąco informowali na profilu facebookowym imprezy oraz na stronie internetowej www.spartakiada2015.pl.
Patronaty honorowe nad Spartakiadą objęli: Minister Sprawiedliwości, Minister Sportu i Turystyki oraz Prezydent m.st. Warszawy.