Gminy będą musiały od przyszłego roku przekazywać wojewodom dodatkowe tabele związane z przyznaniem świadczenia rodzicielskiego oraz zasiłków wypłacanych na podstawie mechanizmu złotówka za złotówkę.
Rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych przewiduje projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej. Ma ono zastąpić od 2016 r. dotychczasowe przepisy w tym zakresie w związku z trzema uchwalonymi ostatnio nowelizacjami ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114). Zgodnie z ich brzmieniem od przyszłego roku osoby, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, będą uprawnione do świadczenia rodzicielskiego. Z kolei te osiągające dochody wyższe od kryterium, będą otrzymywać wsparcie na dzieci w wysokości niższej o kwotę jego przekroczenia. Gminy będą więc musiały w odpowiednich tabelach wykazywać informacje dotyczące liczby świadczeń rodzicielskich i tych przyznawanych według zasady złotówka za złotówkę.
Reklama
Ponadto od 2016 r. samorządy będą część informacji potrzebnych do przyznawania pomocy finansowej uzyskiwać samodzielnie (drogą elektroniczną) z systemów innych urzędów, np. fiskusa i ZUS. Liczbę wystąpień w takich sprawach będą musiały odnotować w specjalnej tabeli. Dodatkowo gminy będą musiały przekazywać więcej informacji o świadczeniu pielęgnacyjnym i specjalnym zasiłku opiekuńczym, w tym o przyczynach zaprzestania ich pobierania oraz relacji rodzinnych między opiekunem a niepełnosprawnym krewnym, którym się zajmują.

Reklama
Od przyszłego roku zmienią się też wzory sprawozdań dotyczące realizacji ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 859 ze zm.). W jej przypadku zostały wprowadzone istotne modyfikacje dotyczące m.in. działań podejmowanych wobec dłużników i sposobu rozliczania odzyskiwanych od nich kwot, które muszą być uwzględnione w rozporządzeniu określającym treść składanych formularzy. Projekt zawierający potrzebne zmiany w tym zakresie został właśnie przekazany do uzgodnień.
Wreszcie już za kilka miesięcy samorządy będą musiały też cyklicznie składać sprawozdania o realizacji ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567 ze zm.). Do tej pory nie miały takiego obowiązku, ponieważ nie zawierała ona upoważnienia do wydania rozporządzenia w tej sprawie.
– Nie oznacza to, że dane o osobach pobierających zasiłek dla opiekuna w ogóle nie były zbierane, ale odbywało się to na podstawie jednorazowych sprawozdań – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Sytuacja ta zmieniła się na skutek nowelizacji wspomnianej ustawy i resort pracy przygotował projekt rozporządzenia, które zawiera wzory sprawozdań w formie sześciu tabel, które będą wypełniać gminy. Będą one w nich przekazywać informacje m.in. o liczbie przyznanych zasiłków, wydatkach na ich wypłatę oraz powodach zaprzestania ich pobierania i relacjach łączących opiekuna z niepełnosprawnym krewnym.
Sprawozdania w sprawie zasiłków będą przekazywane za okresy kwartalne, w terminie do piątego dnia miesiąca następującego po upływie każdego z nich. Przy świadczenia rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego zachowana będzie dotychczasowa data przesyłania, czyli do 15. dnia miesiąca po zakończeniu danego kwartału.
Wszystkie trzy projekty rozporządzeń przewidują, że wojewoda będzie ze sprawozdań przekazywanych przez gminę sporządzał jedno zbiorcze i przekazywał do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń