Bucior podkreślił, że rodzina, w tym środowisko zastępcze i adopcyjne, jest jednym z priorytetów prorodzinnej polityki państwa. Wiceminister powiedział, że należy wzmocnić usługi świadczone przez asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także stopniowo przekształcać pieczę instytucjonalną w pieczę o charakterze rodzinnym oraz usługi świadczone w środowisku lokalnym.

Z danych MPiPS wynika, że w 2014 r. zatrudnionych było ponad 3,3 tys. asystentów rodziny, a z ich usług skorzystało prawie 38 tys. rodzin. W 43 proc. przypadków praca asystenta z rodziną kończyła się osiągnięciem założonych celów.

W 2014 r. funkcjonowało ponad 1,5 tys. gminnych placówek wsparcia dziennego, ponad połowa to placówki niepubliczne. W sumie uczęszczało do nich ok. 38 tys. dzieci.

Zarówno w 2014 r., jak i rok wcześniej funkcjonowały jedynie 44 rodziny wspierające, z których pomocy skorzystało 49 rodzin. "Powodem tak małego zainteresowania w korzystaniu z tej formy wparcia rodziny może być fakt, iż samorządy nadal nie mają doświadczenia w jej realizacji" - ocenia MPiPS.

Resort zwraca też uwagę na wzrost liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na koniec 2014 r. zatrudnionych było ponad tysiąc koordynatorów, co oznacza wzrost o 14,4 proc. Pod ich opieką znajdowało się niemal 27,7 tys. rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

O 20 proc. wzrosła liczba rodzinnych domów dziecka i na koniec 2014 r. funkcjonowało ich 395. Rodzinne domy dziecka stanowią obecnie 10 proc. w strukturze podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej.

W 2014 r. ogółem w pieczy zastępczej umieszczonych było ponad 77,3 tys. dzieci, co oznacza spadek o 1,7 proc. w stosunku do roku wcześniejszego.

Zmniejszyła się też liczba dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej (na koniec 2014 r. przebywało tam niemal 19,7 tys. dzieci, o 408 mniej niż w roku wcześniejszym). "Ogólnie pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszająca się liczba dzieci w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej w odniesieniu do roku poprzedniego, pomimo, że ogólnie placówek opiekuńczo-wychowawczych jest więcej niż w roku ubiegłym" - ocenia MPiPS i dodaje, że oznacza to wyższy standard tych placówek w odniesieniu do liczby dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosił w 2014 r. ok. 3 824 zł, co oznacza wzrost o 67 zł.

Zmniejszyła się liczba przysposobionych dzieci: w 2014 r. przysposobiono ich niespełna 3,49 tys., a w 2013 - ok. 3,54 tys. Najrzadziej przysposabiane są dzieci powyżej 10 lat (17 proc.).

Obecny na posiedzeniu komisji rzecznik praw dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę, że mimo, iż zmniejszyła się liczba dzieci w pieczy zastępczej, to jednocześnie wzrosła liczba placówek instytucjonalnych. Rzecznik podkreślił, że najmłodsze, kilkuletnie dzieci nie powinny znajdować się w takich placówkach.

Michalak pochwalił jednak dużą efektywność pracy asystentów rodziny i zmniejszenie liczby dzieci w pieczy instytucjonalnej w ostatnich latach o ponad 17 tys.

Bucior powiedział, że samorządy i budżet państwa na realizację ustawy w 2014 r. wydały ponad 2 mld 250 mln zł, w tym ponad 111 mln zł wyniosło wsparcie budżetu w ramach programów ogłaszanych przez resort pracy. Dodał, że potrzebny jest wzrost wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.(