Krajowa Rada Sądownictwa wybrała kandydata na prokuratora generalnego. Został nim Krzysztof Karsznicki, prokurator Prokuratury Generalnej.

Przypomnijmy, że do konkursu prowadzonego przez KRS stanęli: Robert Hernand, Krzysztof Karsznicki, Dariusz Korneluk oraz Krzysztof Wójcik.

Podczas publicznego wysłuchania kandydatów w siedzibie KRS, przy licznym udziale mediów, środowiska prawniczego, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych kandydaci przedstawili swoje wizje prokuratury i możliwych rozwiązań organizacyjnych tej instytucji.

W trakcie udzielania odpowiedzi na pytania członków KRS kandydaci odnieśli się do problemu niezależności prokuratury i przepisów Konstytucji RP w tym zakresie. Krzysztof Wójcik stwierdził, że na dalszym etapie zmian, które przewiduje, możliwe będzie powrócenie do dyskusji o umieszczeniu prokuratury w Konstytucji.

Z kolei Robert Hernand mówił między innymi o konieczności doprowadzenia do autonomii budżetowej prokuratury, a także podkreślał, że obecnie ogromnym wyzwaniem w Polsce jest w dalszym ciągu przestępczość gospodarcza.

Na problemy natury aksjologicznej w codziennej pracy prokuratorów zwracał uwagę Krzysztof Karsznicki, do kwestii kadr prokuratorskich odniósł się również Krzysztof Wójcik, podkreślając, że konieczne jest oparcie pracy na prokuratorach wymagających więcej zarówno od siebie, jak i swoich współpracowników. Na kwestię kształtowania etosu prokuratorów położył również nacisk Dariusz Korneluk, jednocześnie podkreślając istotność zwiększania świadomości prawnej obywateli poprzez edukowanie – stawiając ten postulat jako jeden z możliwych celów działań prokuratury.

Zorganizowane we wtorek wysłuchanie poprzedzone było oceną formalną przedłożonych przez kandydatów dokumentów. Jako koalicja organizacji pozarządowych – Instytutu Prawa i Społeczeństwa (INPRIS), Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników – która monitoruje wybory na ważne stanowiska publiczne, zwróciliśmy się o ich udostępnienie.

Krajowa Rada Sądownictwa opublikowała, po uprzedniej anonimizacji, wszystkie dokumenty dotyczące czterech kandydatów. Osoby zainteresowane z łatwością mogą odnaleźć właściwie pełną dokumentację konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez tę instytucję.

Równolegle konkurs, mający na celu wybór drugiego kandydata, prowadzi Krajowa Rada Prokuratury, która wybierze spośród trzech osób: Andrzeja Janeckiego, Andrzeja Biernaczyka oraz Ireny Laury Łozowickiej.

Krajowa Rada Prokuratury, w odpowiedzi na nasz apel, przekazała jedynie kopie listów intencyjnych kandydatów. Decyzję odnośnie ewentualnego udostępnienia nam dokumentów przedłożonych przez kandydatów KRP ma podjąć w najbliższy poniedziałek – 12 października.

Nasze działania mają na celu umożliwienie poznania sylwetek kandydatów wraz z ich dorobkiem zawodowym. Liczymy na to, że wkrótce standardem będzie udostępnianie wszelkich dokumentów aplikacyjnych również w procedurze wyboru osób na najwyższe stanowiska publiczne. Procedura konkursowa sprzyja przejrzystości jedynie przy zachowaniu gwarancji możliwości poznania przedkładanych przez kandydatów dokumentów.

dr Katarzyna Julia Furman Instytut Prawa i Społeczeństwa