350 tys. mieszkańców wystarczy, aby stworzyć obszar metropolitalny. To jedna z poprawek, którą wprowadził Senat do ustawy z 25 września 2015 r. o związkach metropolitalnych.

Umożliwi ona tworzenie związków metropolitalnych obejmujących obszary najbardziej zintegrowanych aglomeracji. Musi on być spójną pod względem przestrzennym strefą oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Ma się też charakteryzować m.in. zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych. Zgodnie z pierwotną wersją ustawy musi być on zamieszkały przez co najmniej 500 tys. mieszkańców. Jednak senatorowie zdecydowali się na obniżenie tej liczby o 150 tys. Ponadto Senat dodał zapis, zgodnie z którym związek będzie przez pięć lat otrzymywał dotację z budżetu państwa. Będzie ona mogła wynosić do 180 mln zł rocznie.
Z ustawy wynika również, że obszar metropolitalny będzie miał osobowość prawną i będzie odpowiedzialny za wykonywanie zadań, których znaczenie wykracza poza możliwości istniejących obecnie gmin i powiatów (m.in. kształtowanie ładu przestrzennego, transport zbiorowy na obszarze związku, ustalanie przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie nowo utworzonego podmiotu, zarządzanie gospodarką odpadami).
Etap legislacyjny
Ustawa wraca do Sejmu