Mam 80 lat i chciałbym przekazać działkę pracowniczą wnuczce. Czy mogę to zrobić – pyta pan Bronisław.
Znowelizowane przepisy o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadziły nowe zasady nabywania prawa do działek rodzinnych. Nie ma teraz możliwości zrzeczenia się prawa do działki i wskazania osoby bliskiej jako następcy. Możliwe jest nabycie działki w drodze przeniesienia lub ustanowienia prawa do działki. Jeśli zatem pan Bronisław chce przekazać ogródek wnuczce, powinien zawrzeć z nią umowę przeniesienia prawa do działki. Taka forma jest możliwa, jeśli zainteresowana osoba (działkowiec) ma już prawo dzierżawy i chce je przenieść (zbyć) na rzecz innej osoby. Osoba ta powinna być pełnoletnia. Nie ma natomiast mowy o tym, czy musi być spokrewniona z działkowcem, czy nie. Zatem ogródek można przepisać każdemu. Przeniesienie to może odbyć się na podstawie umowy cywilnoprawnej powodującej przejście własności rzeczy (sprzedaż, zamiana). Wymaga ona zachowania formy pisemnej wraz z podpisami notarialnie poświadczonymi.
Należy jednak pamiętać, że umowa ta będzie skuteczna dopiero wtedy, gdy zostanie zatwierdzona przez zarząd rodzinnych ogrodów działkowych. Zarząd ROD składa oświadczenie o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki w okresie dwóch miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie. Decyzja zatwierdzająca lub odmowa powinna mieć formę uchwały. A gdyby we wskazanym terminie nie zapadła żadna uchwała, to znaczy, że prawo do przeniesienia działki zostało zatwierdzone
Gdyby pan Bronisław nie zdążył przekazać działki, podlega ona dziedziczeniu. Jeżeli prawo do niej posiadali oboje małżonkowie, dziedziczy ją drugie z małżonków. Jeśli miało je tylko jedno z nich, drugie może w ciągu sześciu miesięcy złożyć oświadczenie woli o przejęciu nieruchomości i staniu się działkowcem. Jesli tego nie zrobi, o działkę mogą się starać bliskie osoby zmarłego działkowca, mając trzy miesiące na podjęcie działań. A jeśli działkowiec nie był w związku małżeńskim, czas ten wydłuży się do pół roku. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych o tym, komu ostatecznie przypadnie prawo do działki, rozstrzygnie sąd.
Podstawa prawna
Art. 27–44. ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40).