KONFRONTACJE DGPCzy w polskiej procedurze karnej potrzebna była – wprowadzona 1 lipca nowelą k.p.k. – regulacja umożliwiająca uzupełnienie uzasadnienia orzeczenia I instancji już na etapie apelacji?
Prof. dr hab. Piotr Kardas