Tendencja do uproszczenia postępowania administracyjnego zapewne coraz częściej będzie znajdować wyraz w korzystaniu z fikcji decyzji pozytywnej. Stopniowo będzie ona zastępować tradycyjne formy zakończenia postępowania w zakresie spraw o charakterze rejestracyjnym.
We Francji milczące załatwienie sprawy istnieje w odmianie negatywnej (les decision implicite de reject), która jest ustawową zasadą, oraz w formie pozytywnej (les decision implicite d’acceptacion), tam gdzie prawo tak stanowi. Z kolei we Włoszech, po rozwoju milczącego załatwienia sprawy w prawie materialnym, dokonano jej włączenia do kodyfikacji w układzie podobnym do francuskiego, z tym że w praktyce nastąpiło odwrócenie akcentów i obecnie dominuje fikcja pozytywnego milczącego załatwienia sprawy (il silenzio-assenso). Co istotne, w wymienionych krajach istnieje opcja cofnięcia, czyli uchylenia skutku milczącego załatwienia sprawy. Funkcjonuje też kontrola sądowa, która jest uruchamiana wniesieniem środka zaskarżenia przez osobę, której prawa zostały naruszone przez fikcyjne rozstrzygnięcie sprawy. W polskim materialnym prawie administracyjnym fikcja decyzji pozytywnej nie ma jednolitej postaci normatywnej. Może być wynikiem braku zgłoszenia sprzeciwu przez organ administracji w określonym terminie. Może też być efektem niedziałania organu w określonym terminie.
Fikcja decyzji w wyniku braku sprzeciwu, którą można uznać za przejaw upraszczania postępowania i formę świadomego administrowania, jest szczególnie użyteczna do spraw regulacyjnych i rejestracyjnych, gdzie prawo wymaga spełnienia przez stronę określonych wymogów formalnych wyrażonych w sposób pozytywny lub negatywny – a więc te wymogi są przez stronę z góry znane – a jednocześnie możliwy jest do wyznaczenia w miarę pełny katalog sytuacji nietypowych i możliwych komplikacji w załatwieniu wniosku oraz sformułowanie wytycznych wskazujących urzędnikom sposób szybkiej reakcji w celu rozwiązania problemu.