Burmistrz, który udzielał wywiadu w kampanii wyborczej i przy okazji zamieścił w gazecie zaświadczenie lekarskie z danymi wrażliwymi o dobrym stanie swojego zdrowia, umożliwiającym mu kandydowanie, nie może skutecznie podnosić, że później inna osoba opublikowała bez jego zgody kolejne zaświadczenie zawierające jego dane z informacją o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zdaniem GIODO w sprawie doszło do przetwarzania danych burmistrza w celach osobistych. Nie miało to związku z prowadzeniem przez osobę, która je przetworzyła, działalności zawodowej, zarobkowej ani nie odbywało się w celach statutowych. Natomiast było powiązane z prowadzoną kampanią wyborczą.
DECYZJA DOLiS/DEC – 415/14/33136,33118
● (...) W celu ustalenia okoliczności sprawy generalny inspektor ochrony danych osobowych wszczął postępowanie administracyjne. (...) Z materiału dowodowego (...) wynika, iż przedmiotowa sprawa była także przedmiotem rozstrzygnięcia sądu (...). Sąd nie dopatrzył się żadnych przesłanek uzasadniających zarzut naruszenia ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Generalny inspektor ochrony danych osobowych zważył, co następuje. (...) Art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (...) określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Art. 3 ust. 2 pkt 2 (...) stanowi, iż ustawę stosuje się również do osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi – jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych – które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (...) Ustawy nie stosuje się do osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych.
● (...) W tej sprawie doszło do przetwarzania w celach osobistych danych osobowych. Przetwarzanie to nie miało związku z wykonywaną działalnością zarobkową, zawodową ani nie odbywało się w celach statutowych, ale związane było z prowadzoną kampanią wyborczą. (...) Chociaż w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, skarżącemu przysługują inne możliwości ochrony swoich praw, tj. pozew w trybie wyborczym (z czego, jak wynika z akt postępowania, skorzystał) oraz pozew o ochronę dóbr osobistych.
● (...) Jeżeli w ocenie skarżącego wskutek działania pana O.D. doszło do naruszenia jego dóbr osobistych, którymi zgodnie z art. 23 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (...) są w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, mogą oni dochodzić swych roszczeń z tego tytułu w drodze powództwa cywilnego, wytoczonego przed właściwy miejscowo sąd powszechny. Zgodnie (...) z art. 24 kodeksu cywilnego, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może (...) także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna