Teraz latem podróżuję trochę po Polsce i odnoszę wrażenie, że żyjemy w kraju kultury piwnej – opowiada pan Witold. – Wszędzie, ale to wszędzie rozstawiły się ogródki piwne. Każdą restaurację czy kawiarnię rozpoznać można z daleka po parasolach reklamujących piwo. Gdy tam siadam – stoliki i ławy opatrzone są logo piwnego producenta. Ludzie siedzą i piją piwo. A dzieci siedzą i uczą się, że jeśli ktoś latem przysiada pod parasolem – to na piwo. Te ogródki rozstawione są wszędzie: w parkach, na skwerach, przy ulicach. Jednym słowem – w miejscach publicznych. Czy aby nasze prawo nie zakazuje spożycia alkoholu w przestrzeni ogólnodostępnej – zastanawia się czytelnik
Nasze prawo nie stworzyło jeszcze jednej, precyzyjnej i powszechnie obowiązującej definicji w tej sprawie. Posługujemy się terminami: miejsce publiczne, miejsce użyteczności publicznej, miejsce użytku publicznego. Mamy wtedy na myśli obszar ogólnodostępny, służący całej społeczności. Będą to zatem ulice, place, parki, obiekty sportowe, instytucje kultury itp., ale też środki komunikacji publicznej.
Reklama
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości zakazuje sprzedawania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach (nie ma w niej sformułowania – w miejscach publicznych), jednak z wyjątkiem „miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”. A ogródki piwne niewątpliwie takimi miejscami są. Oczywiście ich organizacja i lokalizacja wymaga zgody gminy.

Reklama
Są one w tej dziedzinie absolutnie samodzielne. O liczbie i usytuowaniu miejsc, w których wolno spożywać alkohol „na widoku”, decydują rady gmin w drodze uchwał i wydają stosowne zezwolenia. Ogranicza je tylko konieczność powiązania dostępności alkoholu z gminnym planem profilaktyki antyalkoholowej, a w miejscowościach, w których znajdują się jednostki wojskowe – konieczność konsultacji z ich dowództwem.
Tu nie wolno spożywać alkoholu
Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych także:
● na terenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
● na terenie zakładów pracy oraz w miejscach zbiorowego żywienia pracowników,
● w miejscach i czasie masowych zgromadzeń (podczas imprez na wolnym powietrzu piwo wolno sprzedawać za zezwoleniem i w ściśle określonych miejscach),
● w środkach i obiektach komunikacji publicznej (dopuszcza się piwo w wagonach restauracyjnych pociągów, w samolotach i na statkach),
● w obiektach wojskowych i należących do służb mundurowych.
Nie wolno sprzedawać alkoholu mocniejszego niż 18 proc.:
● w ośrodkach szkoleniowych,
● w domach wypoczynkowych.
Podstawa prawna
Art. 12, art. 14 ust. 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).