Projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonuje międzynarodowe zobowiązania Polski, które wynikają z członkowstwa w Radzie Europy. Dotyczy to implementacji niektórych zaleceń komitetu MONEYVAL i dyrektywy Unii Europejskiej w sprawach dotyczących finansowania terroryzmu i karalności prania brudnych pieniędzy.

Komitet MONEYVAL jest usytuowany przy Radzie Europy i zajmuje się m.in. formułowaniem zaleceń kierowanych do państw w kwestiach przeciwdziałania zjawisku prania brudnych pieniędzy czy finansowania terroryzmu. Jedną z rekomendacji Komitetu jest dokonanie zmian w prawie karnym w odniesieniu do finansowania terroryzmu, pod kątem penalizacji nie tylko samego przekazywania środków w celu popełnienia przestępstwa
o charakterze terrorystycznym, ale również przekazanie takich środków organizacji terrorystycznej lub terroryście w dowolnym innym celu.

W efekcie tej rekomendacji zmieniono art. 165a Kodeksu karnego, w którym uwzględniono penalizację za przekazywanie środków organizacjom terrorystycznym lub członkom takich organizacji w jakimkolwiek innym celu.

Zmiana wprowadzona do art. 299 Kodeksu karnego wynika również z rekomendacji MONEYVAL. Polega na objęciu w postępowaniu karnym w sprawach o pranie brudnych pieniędzy wszystkich faz tego procederu, poczynając od najwcześniejszego stadium, jakim jest przygotowanie – poprzedzające fazę dokonania przestępstwa.

Do projektu noweli Kodeksu karnego włączono zmiany wynikające z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/62/UE, która dotyczy prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie nie tylko do penalizacji wprowadzania do obrotu pieniędzy imitujących prawdziwe (będące w obiegu) banknoty i monety, ale również do rozciągnięcia penalizacji na pieniądze niewyemitowane i mające dopiero wejść do obiegu. W związku z tym w art. 310 § 1 i 2 Kodeksu karnego wprowadzono zapis, że karalne będą czyny polegające na fałszowaniu niewyemitowanych, lecz przeznaczonych do wprowadzenia
w obieg pieniędzy.