Teraz będzie to już utrudnione, bowiem nowelizacja wprowadza obowiązek, aby przeniesienie praw i roszczeń miały charakter notarialny. Tym samym zostaną ujawnione kwoty, za jakie roszczenia zostały kupione. Najważniejszą jednak zmianą jest wprowadzenie zapisu, że Skarbowi Państwa lub miastu stołecznemu Warszawie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży praw i roszczeń określonych w dekrecie z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. nr 50, poz. 279 ze zm.). Jeżeli zaś prawa i roszczenia dotyczą nieruchomości Skarbu Państwa, prawo pierwokupu wykonuje właściwy minister lub agencja. 

Jednocześnie ustawa wprowadza zmianę do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nią nie będzie możliwe ustanowienie kuratora dla ochrony praw osoby, jeżeli istnieją przesłanki uznania jej za zmarłą. W ten sposób zostają zlikwidowane przepisy, które przez wiele lat umożliwiały ustawienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w sytuacji, w której istnieją przesłanki uznania tej osoby za zmarłą. W ten sposób bowiem kuratorzy działający pod pozorem zabezpieczania interesów majątkowych dawnych właścicieli nieruchomości, którzy utracili swoją własność w wyniku wejścia w życia dekretu Bieruta. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.