Zwycięzca w kategorii uczelni publicznych: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

W rankingu DGP zwycięża po raz piąty z rzędu. W tym roku uzyskał 103 ze 111 pkt możliwych do zdobycia. Jest liderem pod względem wymogów, jakie się stawia studentom, jakości absolwentów oraz zdawalności na aplikacje.

W porównaniu z ubiegłym rokiem stratę do pierwszego miejsca zmniejszył nieco drugi w naszym zestawieniu WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, który m.in. oferował najlepsze warunki studiowania, bardzo wysoką jakość nauki oraz – podobnie jak Uniwersytet Jagielloński – jest wymagający wobec przyszłych prawników.

Tuż za UW i po raz pierwszy na podium rankingu DGP znalazł się WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Awans zawdzięcza nie tylko drugiemu miejscu wśród uczelni pod względem zdawalności ubiegłorocznych absolwentów na aplikacje (za UJ), lecz także bardzo dobrym wynikom we wszystkich pozostałych kategoriach rankingowych.

Zwycięzca w kategorii uczelni niepublicznych: Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Jest liderem w grupie uczelni niepublicznych. W tym roku uzyskał 86,25 pkt i wyprzedza już 12 z 17 wydziałów prawa uczelni publicznych. Z roku na rok zbliża się więc do najściślejszej czołówki szkół kształcących przyszłych prawników. Zwycięstwo w swojej kategorii zawdzięcza m.in. świetnym wynikom w zakresie warunków kształcenia oraz jakości absolwentów.
Z kolei Akademia Leona Koźmińskiego, wicelider w zestawieniu uczelni niepublicznych (wyprzedza już sześć wydziałów szkół państwowych), ma najlepszą w gronie tych placówek kadrę.

Trzeci na tej liście Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu zyskuje na jakości i warunkach nauki.

Jak powstawał ranking

W tym roku maksymalnie można było uzyskać 111 pkt. Z tego 35 pkt za kadrę, 52 pkt – za jakość i warunki kształcenia, oraz 15 pkt – za wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów. Dołączyliśmy punkty za zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze.

Lider otrzymał 9 punktów, a kolejne w tym zakresie wydziały – coraz niższą liczbę punktów, aż do 0.

Badając kadrę, wzięliśmy pod uwagę:

1. liczbę pracowników naukowych wydziału przypadających na 100 studentów prawa (maks. 6 pkt)

2. liczbę prof. i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na wszystkich pracowników (maks. 5 pkt)

3. liczbę prof. i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na 100 studentów prawa (maks. 5 pkt)

4. liczbę doktorów prawa i nauk pomocniczych przypadających na 100 studentów prawa (maks. 1,5 pkt)

5. liczbę nowo zatrudnionych pracowników od 2012 r. w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 1,5 pkt)

6. liczbę wyjazdów zagranicznych kadry naukowej w latach 2014–2015 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych (maks. 2 pkt)

7. liczbę osiągniętych przez pracowników stopni dr. nauk prawnych od 2012 r. (maks. 1 pkt)

8. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni dr. habilitowanego od 2012 r. (maks. 3 pkt)

9. liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora od 2012 r. (maks. 4 pkt)

10. otrzymane przez pracowników (2012–2015) doktoraty Honoris Causa (maksymalnie 6 pkt)

Badając jakość i warunki kształcenia, wzięliśmy pod uwagę:

1. możliwość nadawania stopnia doktora (maks. 5 pkt)

2. możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego (maks. 7 pkt)

3. liczbę książek w bibliotece przypadającą na 1 studenta prawa (maks. 3 pkt)

4. liczbę miejsc w czytelni przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt)

5. liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX (lub równorzędnego) przypadającą na 100 studentów prawa (maks. 3 pkt)

6. dostępność do bezpłatnego internetu na terenie wydziału (maks. 1 pkt)

7. liczbę dostępnych lektoratów języka obcego (maks. 1 pkt)

9. funkcjonowanie kliniki prawa (maks. 2 pkt)

10. funkcjonowanie szkoły prawa obcego (maks. 1,5 pkt)

11. funkcjonowanie klubu absolwenta (maks. 0,5 pkt)

12. funkcjonowanie biura karier (maks. 0,5 pkt)

13. liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych (maks. 2 pkt)

14. wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, pracowników i studentów w latach 2012–2015 (maks. 2,5 pkt)

15. liczbę krajowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2012–2015 (maks. 3 pkt)

16. liczbę międzynarodowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2012–2015 (maks. 3 pkt)

17. liczba grantów badawczych otrzymanych przez wydział i jego pracowników od 2012 r. (maks. 3,5 pkt)

18. liczba prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych (maks. 2 pkt)

19. liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą (maks. 1,5 pkt)

20. obowiązkowe praktyki w sądach (maks. 2 pkt)

21. umożliwienie studentom odbycia praktyk w innych instytucjach (maks. 1,5 pkt)

22. monitorowanie losów absolwentów (maks. 0,5 pkt)

23. aktualna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej (maks. 3 pkt)

Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę:

1. czy studenci kształcą się w systemie ECTS (maks. 1 pkt)

2. liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem (maks. 2,5 pkt)

3. obowiązek zdania egzaminu z obsługi LEX-a lub równorzędnego (maks. 1 pkt)

4. obowiązek zdania egzaminu z języka obcego (maks. 3,5 pkt)

Liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

5. prawa cywilnego (maks. 0,25 pkt)

6. prawa karnego (maks. 0,25 pkt)

7. prawa handlowego (maks. 0,25 pkt)

8. postępowania karnego (maks. 0,25 pkt)

9. postępowania cywilnego (maks. 0,25 pkt)

10. postępowania administracyjnego (maks. 0,25 pkt)

11. prawa Unii Europejskiej (maks. 0,25 pkt)

Liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

12. prawa cywilnego (maks. 0,75 pkt)

13. prawa karnego (maks. 0,75 pkt)

14. prawa handlowego (maks. 0,75 pkt)

15. postępowania karnego (maks. 0,75 pkt)

16. postępowania cywilnego (maks. 0,75 pkt)

17. postępowania administracyjnego (0,75 pkt)

18. prawa Unii Europejskiej (0,75 pkt)