Za czynności związane z wydaniem europejskiego poświadczenia spadkowego zapłacimy maksymalnie 400 zł. Projekt protokołu dziedziczenia kosztować ma natomiast nie więcej niż 50 zł – wynika z projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Nowe rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej dostosować ma obecnie obowiązujące przepisy wykonawcze do zmiany ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

Treść aktu uelastycznić ma regulacje dotyczące sporządzenie aktów poświadczenia dziedziczenia. Nie będzie bowiem już konieczne osobiste, jednoczesne stawienie się przed notariuszem sporządzającym protokół dziedziczenia wszystkich zainteresowanych osób. Notariusze będą mogli również sporządzać projekty protokołu dziedziczenia. Osobom zainteresowanym natomiast przyznana ma zostać możliwość składania oświadczeń przed innym notariuszem o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem.

Rozporządzenie przyznać ma również notariuszom kompetencje dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego.

W związku z wprowadzanymi zmianami, konieczne stało się ustalenie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z projektem wynosić będą odpowiednio:

• Maksymalnie 50 zł za sporządzenie projektu dziedziczenia;
• Maksymalnie 50 zł za sporządzenie projektu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem;
• Maksymalnie 400 zł za sporządzenie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego (EPS);

Co do ostatniego punktu, stawka ta odnosić ma się do wszelkich czynności podejmowanych przez notariusza w sprawie EPS. W ich skład wchodzić będzie przede wszystkim sporządzenie protokołu dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego. Czasami konieczne może być np. dodanie ogłoszenia w prasie o wezwaniu spadkobierców. Maksymalna stawka ustalona w wysokości 400 zł nie będzie obejmować natomiast sporządzenia projektu dziedziczenia oraz sporządzenia protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem.

W sprawach dotyczących aktu poświadczenia dziedziczenia przysługuje odrębne wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 100 zł za sporządzenie protokołu dziedziczenia

Wejście w życie rozporządzenia proponowane jest na 17 sierpnia 2015. Od tego dnia obowiązywać zacznie bowiem ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

W postępowaniu sądowym wysokość wpisu od wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego wynosić ma 300 zł

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2015 r.