Orzeczenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może być sprzeczny z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z tego powodu gmina nie może wydać uchwały zezwalającej na budowę stacji benzynowej w pobliżu domu mieszkalnego.
Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną jednej z podwarszawskich gmin na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Powodem sporu między właścicielami działki budowlanej, na której znajduje się dom mieszkalny, a samorządem była uchwała rady miejskiej dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze jednostki samorządowej uznały bowiem, że mają prawo do zapisania w nowym dokumencie możliwości budowy stacji paliw w pobliżu planowanego centrum handlowego. Swoją decyzję tłumaczyli tym, że studium dotyczącym spornego terenu zezwalało na powstanie sklepu o powierzchni powyżej 2 tys. mkw., a także obiektów mających związek z usługami transportowymi, logistycznymi oraz magazynowymi. Ze względu na fakt, że takim usługom zawsze towarzyszy zakup paliwa, więc z tego powodu w przygotowanym miejscowym planie dopuszczono możliwość budowy także stacji paliw.
Właściciele działek mieszkalnych znajdujących się w sąsiedztwie nowej inwestycji nie zgodzili się z takimi argumentami. Sprawa trafiła do WSA, który stanął po stronie skarżących. Sędziowie wskazali, że jedną z podstawowych zasad sporządzania planów miejscowych jest przestrzeganie zgodności treści tego typu dokumentów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Taki obowiązek wynika z art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm). Na tej podstawie sąd uznał, że uchwała rady miasta jest nieważna w części umożliwiającej budowę stacji paliw na spornym terenie.
Samorząd odwołał się od tego wyroku, ale w ocenie sędziów NSA skarga kasacyjna nie jest usprawiedliwiona. Sąd wojewódzki dokonał bowiem prawidłowej oceny roli studium przy przygotowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym nie jest możliwa budowa stacji paliw w pobliżu centrum handlowego, bowiem na etapie przygotowania studium nie było zgody na taką inwestycję. NSA zwrócił uwagę, że ta sama gmina w przypadku innych terenów już na etapie studium zaznaczała, że możliwe jest powstanie tam stacji paliw. A tego nie było w tym konkretnym przypadku. Co więcej, powstanie takiej uciążliwej inwestycji w pobliżu domu mieszkalnego spowoduje, że zostanie ograniczone prawo własności. Uchwała rady miasta umożliwiająca powstanie takiej inwestycji jest nieważna.
Wyrok NSA jest prawomocny. ©?
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 11 czerwca 2015 r., sygn. akt II OSK 2983/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia