Pod koniec czerwca ważność stracą wszystkie karty parkingowe osób niepełnosprawnych, wydane przed 1 lipca 2014 roku. Jak złożyć wniosek o nowy dokument?

Z powodu zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wszystkie karty parkingowe, które wydano bezterminowo przed 1 lipca 2014 roku stracą ważność 30 czerwca 2015 roku.

Karty parkingowe wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, które weszło w życie 3 czerwca, złożenie wnioski składać można do dowolnego przewodniczącego zespołu powiatowego. Wcześniej konieczne było zgłoszenie się do zespołu właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu.

W ubiegłym roku prawo do uzyskania karty parkingowej straciły osoby niepełnosprawne, zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Dokumenty ważne są zgodnie określoną na nich datą, lub do 30 czerwca tego roku. W przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, karty parkingowe wydawane są na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, w których znalazło się wskazanie dotyczące tego dokumentu.

Otrzymać ją mogą wyłącznie osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, oraz mające ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, a także niepełnosprawni, którzy nie ukończyli 16 toku życia, mający ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Zgodnie z przepisami nie jest istotna przyczyna niepełnosprawności, a jedynie ograniczone możliwości przemieszczania się. Trzeba także pamiętać, że nie zawsze jest to jednoznaczne z posiadaniem znacznego stopnia niepełnosprawności.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku wniosku osoby nieletniej, lub ubezwłasnowolnionej podpis składa jeden z rodziców, opiekuj lub kurator.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Zdjęcie (35 mm x 45 mm) odzwierciedlające aktualny wizerunek wnioskującej osoby, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, za wyjątkiem osób, które mają wrodzone lub nabyte wady wzroku. Mogą onezałączyć zdjęcie w okularach z ciemnymi szkłami. NAkrycie głowy mogą mieć na zdjęciu osoby, od których wymaga tego religia;
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
  • Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, w ciągu 20 dni osoba wnioskująca zostanie poinformowana przez przewodniczącego zespołu o miejscu i terminie odbioru. Dokument można odebrać po okazaniu dokumentu tożsamości. Pobierana obecnie opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 złotych. Od 4 stycznia 2016 roku, poza tą kwotą będzie pobierana opłata ewidencyjna.