Statuując zasadę trójpodziału władzy, konstytucja powierzyła władzę sądowniczą sądom oraz trybunałom. W przyjętej strukturze szczególnie doniosłą funkcję pełni Trybunał Konstytucyjny, który dokonuje osądu tworzonych regulacji prawnych, w ramach sądu nad prawem. TK jest więc organem ze wszech miar kluczowym dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. Pełniąc funkcję gwaranta nadrzędności konstytucji w systemie prawa, musi pozostać w pełni niezależny od innych pionów władzy. Jedna z takich gwarancji, być może najważniejsza, realizuje się w osobach sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Obecnie w skład TK wchodzi 15 sędziów. Sędziego wybiera Sejm na dziewięć lat spośród – zgodnie z art. 194 ust. 1 konstytucji – osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Kandydatów przedstawia co najmniej 50 posłów lub prezydium Sejmu.