Mniej reklam więcej zadań dla gmin
Dziennik Gazeta Prawna
OCHRONA KRAJOBRAZU
Prezydent 15 maja 2015 r. podpisał ustawę zwaną potocznie krajobrazową, a konkretnie ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Obecnie oczekuje ona na publikację w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji powinna zostać ogłoszona do 10 czerwca 2015 r. Wejdzie w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.
Ustawa ta różni się zasadniczo od innych nowych regulacji. Jej przepisy nie są skupione w jednym akcie prawnym, ale nowelizują dziesięć innych ustaw. [ramka]
Ważnym celem tej ustawy jest wdrożenie niektórych postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. To umowa sporządzona pod egidą Rady Europy w 2000 roku i mająca na celu promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. Wprawdzie przez Polskę konwencja została ratyfikowana w 2004 roku, to jednak do dziś nie wprowadzono szczegółowych przepisów wdrażających przyjęte w niej zobowiązania. Inicjatywa legislacyjna prezydenta RP była pierwszą tego rodzaju próbą ich przeniesienia na grunt prawa polskiego. Trzeba jednak zauważyć, że ustawa krajobrazowa nie czyni tego w sposób wyczerpujący.
Wzmocnienie ochrony polskich krajobrazów przed postępującą degradacją jest dziś niewątpliwie potrzebne i pilne. Dowodzą tego liczne przykłady inwestycji zaburzających harmonię krajobrazu i naruszających ład przestrzenny. Do degradacji krajobrazu przyczyniają się niekontrolowana urbanizacja oraz żywiołowy wzrost liczby różnego rodzaju reklam. Chociaż z tą diagnozą wszyscy się zgadzają, to wątpliwości rodzą przyjęte w ustawie krajobrazowej nowe rozwiązania. Wskazuje się, że wprowadzenie nowych narzędzi ochrony krajobrazu może osłabić te, które obowiązują obecnie.
Nie wszystkie zaproponowane w prezydenckim projekcie ustawy narzędzia ochrony krajobrazu zostały zaaprobowane przez Sejm. W trakcie prac parlamentarnych, w związku z wieloma wątpliwościami, ostatecznie zrezygnowano z tzw. dominanty krajobrazowej i urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu. Obawiano się, że pierwsze narzędzie mogłoby m.in. uniemożliwić wypełnienie unijnych zobowiązań dotyczących udziału energii z odnawialnych źródeł w krajowym bilansie zużycia energii. Drugi mechanizm rodził kontrowersje co do zgodności przyjętych rozwiązań z konstytucją.
Ustawa krajobrazowa porządkuje problem lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych. Wyposaża ona gminy w uprawnienia do decydowania o zasadach rozmieszczania i wielkości nośników reklamowych. Dzięki proponowanej zmianie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rady gmin będą mogły w formie aktów prawa miejscowego ustalić zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Jako dodatkowe narzędzie porządkowania przestrzeni gmina będzie mogła wprowadzić opłaty od ustawianych na jej terenie reklam. Przy czym opłatę będzie można pobierać jedynie na tych obszarach, dla których ustalono zasady ich sytuowania.
Jakie przepisy zostały znowelizowane
1. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.)
2. Ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 ze zm.)
3. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460)
4. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)
5. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)
6. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)
7. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)
8. Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.)
9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.)
10. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)