Zgodnie z polskim prawem, picie alkoholu w miejscu publicznym jest w większości przypadków zabronione. Czy można pić alkohol na ulicy, bulwarach wiślanych czy schodkach? Jakie i kiedy grożą kary za spożycie alkoholu?

Zakaz spożycia alkoholu. Gdzie?

Istnieje ogólny zakaz spożywania alkoholu na ulicach, placach, parkach i innych przestrzeniach publicznych. Zasada ta ma na celu utrzymanie porządku publicznego i zapobieganie nadużyciom.

Gdzie można pić alkohol?

Istnieją pewne wyjątki od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W niektórych punktach, takich jak ogródki piwne, kawiarnie, restauracje czy na imprezach masowych, picie alkoholu jest dozwolone, o ile lokal posiada odpowiednie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ważne jest, aby przestrzegać zasad określonych przez lokalne władze i odpowiednie regulacje dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Warto również zauważyć, że przepisy dotyczące alkoholu mogą różnić się w zależności od regionu. Dlatego zawsze warto zapoznać się z lokalnymi przepisami i zasadami obowiązującymi w danej okolicy, aby uniknąć naruszenia prawa.

Według przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo- wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
  • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
  • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
  • w środkach i obiektach transportu publicznego, z wyjątkiem: - wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach komunikacji krajowej, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa, - pociągów komunikacji międzynarodowej, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie: – napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa w wagonach restauracyjnych i bufetach oraz w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, – napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 proc. alkoholu przy stolikach w wagonach restauracyjnych, w tym napojów o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu tylko do posiłków, - międzynarodowych portów lotniczych i samolotów komunikacji międzynarodowej, - statków i portów morskich.

Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na swoim terenie odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Bulwary wiślane, schodki. Czy można pić alkohol?

Na bulwarach wiślanych w Warszawie, tak jak i po drugiej stronie Wisły - na plaży Poniatówka, można legalnie pić alkohol.

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację prezydentowi Warszawy i dopuścił spożywanie alkoholu na bulwarach wiślanych. Wcześniej uchwała Rady Warszawy w tej sprawie została zaskarżona i Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził jej nieważność.

W 2018 r. Rada Warszawy podjęła dwie uchwały dopuszczające spożywanie alkoholu nad Wisłą. Jedna dotyczyła bulwarów wiślanych, druga – plaży Poniatówka. W lutym 2022 roku WSA rozpatrywał skargę mieszkańców z okolic bulwarów na uchwałę rady z 2018 roku dopuszczającą picie alkoholu na bulwarach. Mieszkańcy chcieli, by na bulwarach obowiązywał zakaz picia. Według nich nocami na Powiślu jest przez to głośno.

WSA uwzględnił skargę mieszkańców i uznał uchwałę za nieważną. Z wyrokiem WSA nie zgodził się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i postanowił wnieść skargę kasacyjną do NSA. Wstrzymało to decyzję sądu wojewódzkiego – aż do rozstrzygnięcia NSA.

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Kiedy i jakie kary

Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. Co do zasady, jest to kwota 100 złotych. Grzywna nałożona może zostać w drodze mandatu karnego.
Uwaga. Usiłowanie popełnienia wykroczenia też jest karalne.

Kiedy napój jest napojem alkoholowym

Napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 proc. objętościowych alkoholu

Stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2 proc. do 0,5 proc. alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi powyżej 0,5 proc alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.