Co do zasady warunki zatrudniania m.in. w urzędach miast i gmin zostały określone w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202). Przy czym, jak zwraca uwagę prof. Irena Lipowicz, są one różne w zależności od podstawy nawiązania stosunku pracy (umowa lub powołanie).
Generalnie minimalne wymagania kwalifikacyjne (na które składają się: wykształcenie oraz potwierdzone według odrębnych przepisów umiejętności zawodowe, a także staż pracy) konieczne do zatrudnienia na danym stanowisku zostały określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia płacowego. Z kolei ustawa stawia wymóg posiadania co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywania przez taki sam okres działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku jedynie w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.