Prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, w którym znajduje się treść pytań lub wariantów rozwiązania w danej sprawie oraz termin przeprowadzenia referendum. Następnie Senat ma 14 dni na podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

W tym czasie marszałek Senatu może zwrócić się do prezydenta o przedstawienie uzasadnienia do projektu. Chodzi np. o określenie potrzeby zarządzenia referendum, wyjaśnienie treści pytań czy ocenę oczekiwanych skutków proponowanych rozwiązań.

W ciągu tych 14 dni projektem muszą zająć się odpowiednie komisje senackie. Senat po zapoznaniu się z opiniami komisji ws. projektu postanowienia o zarządzeniu referendum, wyraża zgodę na jego zarządzenie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Reklama

Uchwałę Senatu ws. wniosku o przeprowadzenie referendum marszałek Senatu przekazuje marszałkowi Sejmu, a także zawiadamia prezydenta i premiera. Postanowienie prezydenta o zarządzeniu referendum jest publikowane w Dzienniku Ustaw.

Na przeprowadzenie referendum jest 90 dni od ogłoszenia postanowienia; najpóźniej referendum może być przeprowadzone w 90 dniu.

Reklama

Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Ustawa o referendum ogólnokrajowym określa, że "właściwe organy państwowe podejmują niezwłocznie czynności w celu realizacji wiążącego wyniku referendum". Na zmianę prawa lub podjęcie innych decyzji jest 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o ważności referendum w Dzienniku Ustaw.

Ubiegający się o reelekcję prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział w poniedziałek, że chce zarządzić za zgodą Senatu ogólnokrajowe referendum. "Chodzi o to, by obywatele rozstrzygnęli kilka istotnych kwestii, które nie mogą doczekać się rozstrzygnięcia od dłuższego czasu" - argumentował Komorowski.

W referendum Polacy mieliby odpowiedzieć na trzy pytania dotyczące: wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz zmian w systemie podatkowym.

Prawo do udziału w referendum ogólnokrajowym mają pełnoletni polscy obywatele. Głosowanie w referendum może być jedno- lub dwudniowe. Przeprowadza się je w dniu wolnym od pracy lub - w przypadku głosowania dwudniowego - w dniu wolnym od pracy i dniu go poprzedzającym.

Kwestie referendum na wniosek prezydenta regulują: konstytucja, ustawa o referendum ogólnokrajowym i regulamin Senatu.