Osoba homoseksualna - w uzasadnionych przypadkach - może zostać na stałe wykluczona z oddawania krwi - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.

Sprawa dotyczy mężczyzny, który we francuskim centrum krwiodawstwa chciał oddać krew. Spotkał się jednak z odmową ze strony lekarza, bowiem odbywał wcześniej stosunki seksualne z innymi mężczyznami, a prawo francuskie trwale wyklucza z oddawania krwi takie osoby.

Mężczyzna zaskarżył tę decyzję do sądu. A Tribunal administratif de Strasbourg ( francuski sąd administracyjny) zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy takie stałe wykluczenie jest zgodne z unijną dyrektywą dotyczącą wymagań technicznych odnośnie do krwi i jej składników. Zgodnie z przepisami tego aktu prawnego osoby, których zachowanie seksualne naraża je na wysokie ryzyko nabycia ostrych chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone we krwi, nie mogą jej oddawać.

W ogłoszonym 29 kwietnia wyroku luksemburski trybunał stwierdził, że sąd krajowy musi ustalić przede wszystkim, czy we Francji w wypadku mężczyzn homoseksualnych istnieje wysokie ryzyko nabycia takich chorób. Z danych (obejmujących lata 2003 - 2008 ), które otrzymał TSUE wynika bowiem, iż najwyższy poziom zakażeń HIV w ramach grupy mężczyzn mających stosunki seksualne z innymi mężczyznami - spośród wszystkich państw Europy i Azji Środkowej - jest właśnie we Francji.

Sąd krajowy musi zatem zweryfikować, czy w świetle bieżącej wiedzy medycznej, naukowej oraz epidemiologicznej dane te są wiarygodne i nadal aktualne.

Jednak w dalszym ciągu aktualne pozostaje pytanie czy trwałe przeciwwskazanie do oddawania krwi jest zgodne z prawami podstawowymi UE, a w szczególności z zasadą niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną (art. 21 ust. 1 karty praw podstawowych Unii Europejskiej).

TSUE przypomniał, że wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście mają na celu ochronę innych osób.

Dlatego uznał, że jeśli przewidziane w uregulowaniu francuskim wykluczenie przyczynia się do zminimalizowania ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych na biorców i tym samym zapewnia wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego, to zasada proporcjonalności nie musi być przestrzegana.

Wyrok TSUE z 29 kwietnia 2015 r. ( C-528/13).

PS