Przebieg widzenia w więzieniu jest ściśle regulowany przez prawo. Liczba widzeń oraz zasady ich przeprowadzania są uzależnione m.in. od rodzaju zakładu karnego. Wyróżnia się trzy typy: zakład karny zamknięty, półotwarty oraz otwarty. Na co zatem w tym aspekcie może liczyć więzień i jego bliscy?

Prawo do widzeń to jedno z podstawowych praw, jakie przysługują więźniom. Gwarantuje je kodeks karny wykonawczy, a dokładniej art. 102 pkt. 2, a także art. 105 § 1. Więzień może widywać się z członkami rodziny oraz osobami, które uznaje za bliskie. Na tego typu spotkania nie jest konieczna zgoda dyrektora zakładu karnego.

Osadzony ma także prawo do widzeń z obrońcą, pełnomocnikiem (adwokatem) czy też radcą prawnym. Musi uzyskać zgodę, jeśli chciałby w ramach widzenia zobaczyć się z osobą, która nie jest członkiem jego rodziny lub inną osobą bliską. Zgodę na takie widzenie musi wyrazić dyrektor zakładu. W przypadku jej braku więzień może odwołać się od decyzji i/lub próbować dochodzić swoich praw przed sądem penitencjarnym.

Ile widzeń przysługuje więźniom?

Liczba widzeń w danym miesiącu zależy od tego, w jakim zakładzie znajduje się osadzony.

W zakładzie karnym zamkniętym skazany może korzystać z 2 widzeń w miesiącu. Spotkania i rozmowy podlegają nadzorowi administracji. W zakładzie karnym półotwartym osadzony może odbyć 3 widzenia w miesiącu. Jeżeli dyrektor zakładu karnego wyrazi zgodę, istnieje możliwość, aby skazany w zakładach typu zamkniętego i półotwartego wykorzystał widzenia jednorazowo.

Zakłady karne typu otwartego nie wprowadzają limitów dotyczących widzeń, a rozmowy skazanych w trakcie widzeń nie są kontrolowane przez administrację.

Dodatkowe widzenie w zakładach karnych typu zamkniętego i półotwartego przysługuje młodocianym do 18 roku życia oraz osadzonym, którzy sprawują stałą pieczę nad dzieckiem do 15 roku życia.

Osadzeni mogą widzenia łączyć, co oznacza, że za jednym razem mogą wykorzystać nawet 3 widzenia. Co ważne, każde widzenie musi odbywać się w ustalonych wcześniej godzinach. Jedno widzenie trwa 60 minut.

Jak umówić się na widzenie w więzieniu?

Procedura zapisu na widzenia w każdym zakładzie może wyglądać nieco inaczej. Wynika to z ogłoszenia podanego do wiadomości przez dyrektora zakładu. Zakłady określają często dzień, kiedy to można umawiać się na widzenia, które to odbywa się tylko w określonych porach. Zakłady karne mogą mieć także dni wyłączone z widzeń.

Ile trwa widzenie w więzieniu?

Standardowe widzenie w więzieniu trwa 60 minut. Osadzony może skorzystać z jednego widzenia w ciągu dnia, chyba że korzysta widzeń łączonych. Szczegóły dotyczące widzeń w danych zakładach karnych są określane w regulaminach zatwierdzanych przez dyrektorów.

Ile osób może uczestniczyć w widzeniu?

W widzeniu jednocześnie mogą uczestniczyć dwie pełnoletnie osoby. Od zasady zdarzają się także odstępstwa. Bywa, że w jednorazowym widzeniu osób jest więcej, ale w tym przypadku również zgodę musi wyrazić dyrektor zakładu karnego. Ponadto prośba musi być uzasadniona konkretnym argumentem. Zalicza się do nich np. przyjazd rodziny z dalszej odległości.

W przypadku osób nieletnich, którzy odwiedzają osadzonego, nie ma limitu uczestników w widzeniu. Jednak muszą oni odbywać widzenie pod opieką osoby, która ukończyła 18. Rok życia.

W jaki sposób przebiega widzenie w więzieniu?

Każde widzenie w zakładzie karnym odbywa się pod ścisłym nadzorem funkcjonariusza. Zdarzają się wyjątki. Za dobre sprawowanie, jako nagrodę, więzień może odbyć widzenie bez dozoru lub też w całkowicie osobnym pomieszczeniu.

Więźniowie mogą liczyć również na kary w tym zakresie. Jedną z nich są widzenia ograniczające kontakt bezpośredni. Taka kara może zostać nałożona nawet na okres 3 miesięcy. O taki sposób ograniczenia widzenia może również ubiegać się osoba odwiedzająca.

Podczas widzenia więźniowie wraz z odwiedzającymi mogą spożywać artykuły spożywcze przyniesione przez odwiedzającego. Po zakończonej wizycie produkty te są przekazywane osobie odwiedzającej.

Wszystkie warunki, które obowiązują podczas widzenia, muszą być surowo przestrzegane. Jeśli, któreś z nich zostanie złamane, widzenie może zostać przerwane i zakończone, mimo niewykorzystanego czasu.

Widzenie z osobami szczególnie niebezpiecznymi

Ten typ widzenia jest całkowicie odmienny w stosunku do innych rodzajów. Osoby stwarzające zagrożenie mogą odbywać widzenia tylko i wyłącznie pod ścisłym nadzorem. Dodatkowo mogą być również ograniczone przez dyrektora, który decyduje o tym, czy dana osoba może odbywać widzenie w kontakcie bezpośrednim. Skazani szczególnie niebezpieczni nie mają przywileju spożywania posiłków podczas widzenia.