Trwa Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Co roku ma swoją specyfikę. Co jest nią teraz?
Pomoc dla pokrzywdzonych przemocą domową. Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw została ogłoszona tzw. ustawa antyprzemocowa 2.0, która stanowi dopełnienie jej pierwszej odsłony z 2020 r. Kolejny pakiet, nad którym pracujemy, dotyczy zwalczania przestępczości na tle seksualnym wobec dzieci. Od końca 2021 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości działa zespół, w ramach którego pracują przedstawiciele resortów sprawiedliwości, edukacji, zdrowia, rodziny, sportu, cyfryzacji, a także prokuratury, więziennictwa, policji, NASK oraz RPD i RPO. Efektem ma być krajowy plan działania na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przestępczości seksualnej na szkodę osób małoletnich rozpisany na lata 2023-2026. Jego przyjęcie jest możliwe w II kw. tego roku. Celem jest wzmocnienie kompetencji kadr organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, inicjatywy ustawodawcze, badawcze, skoordynowanie gromadzenia statystyk, wzmocnienie ochrony dzieci w sektorze gospodarki i usług oraz uwrażliwienie mediów na prawo do prywatności pokrzywdzonych dzieci. Niezależnie od tego Instytut Wymiaru Sprawiedliwości prowadzi badania akt spraw z lat 2020-2021, dotyczących najcięższych przestępstw popełnionych na szkodę dzieci. Wynika z nich już, że tym, co najczęściej zawodzi, jest czynnik ludzki. Raport będzie stanowił punkt wyjścia do refleksji nad tym, jak powinny działać wymiar sprawiedliwości i instytucje w sprawach, w których pokrzywdzonym jest dziecko.