Każdy wyborca do 27 kwietnia może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Do 4 maja musi otrzymać do rąk własnych niezbędny do tego pakiet
Po raz pierwszy w wyborach prezydenckich każdy wyborca będzie mógł głosować korespondencyjnie. Taką zamianę wprowadziła nowelizacja kodeksu wyborczego z 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1072). Prawo do głosowania korespondencyjnego przed tymi zmianami przysługiwało jedynie osobom niepełnosprawnym. Obecnie w związku z znacznym rozszerzeniem osób uprawnionych może to spowodować większe obciążenie dla gmin.
Reklama
Zgłoszenie zamiaru

Reklama
Od prawa do głosowania korespondencyjnego są wyjątki. Nie mogą tego robić wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów studenckich. Ponadto nie dotyczy to wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której jest on wpisany do rejestru wyborców najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do 27 kwietnia 2015 r.
WAŻNE
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (II tury wyborów)
Treść informacji
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać:
wnazwisko i imię (imiona),
wimię ojca,
wdatę urodzenia,
wnumer ewidencyjny PESEL wyborcy,
woznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
wwskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy,
woświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Taki wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje.
Przesłanie pakietu
Urząd gminy nie później niż 4 maja 2015 r. musi przesłać pakiet wyborczy. [ramka] Zostanie on doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli głosujący we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu, ten we wskazanym terminie będzie do odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu).
Gdy wyborca nie będzie mógł potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. A gdy wyborca będzie nieobecny pod wskazanym adresem, doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od pierwszego doręczenia.
Wymagana procedura
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu kartę do głosowania musi umieścić w kopercie oznaczonej jako „koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wyborca musi włożyć do koperty zwrotnej, zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej wyborca musi wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go również spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników.
Kopertę zwrotną trzeba zakleić i odesłać na adres obwodowej komisji wyborczej. Wyborca może też przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy tego urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
Przed drugą turą
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do 14 maja 2015 r.
Wyborcy głosujący za granicą wysyłają kopertę na własny koszt do właściwego konsula. Można też dostarczyć kopertę zwrotną osobiście do konsulatu przed dniem głosowania.
Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich możliwe jest nie tylko w Polsce, ale m.in. także w Niemczech, Irlandii, Hiszpanii i Szwajcarii. W Niemczech regularnie głosuje w ten sposób około 1/5 wyborców.
Co w przesyłce
Do pakietu wyborczego wchodzą:
w zaadresowana koperta zwrotna,
w jedna karta do głosowania,
w koperta na kartę do głosowania,
w instrukcja głosowania korespondencyjnego,
w oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, które wyborca musi wypełnić, aby głos był ważny,
w nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a (jeżeli wyborca zażądał jej przesłania).