Jednocześnie podziału i rozliczenia środków przeznaczonych w roku 2015 na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych dokonywać będzie nadal resort administracji.

Nowela ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przygotowana przez komisję samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, zakłada także, że kontynuowany ma być obowiązujący mechanizm wsparcia inwestycji na drogach powiatowych i gminnych.

"Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II. Bezpieczeństwo – dostępność – rozwój" obowiązuje w latach 2012–2015. Według komisji, która przygotowała nowelę, konieczne jest więc zapewnienie dofinansowania z budżetu państwa inwestycji na drogach lokalnych po roku 2015, kiedy program ten przestanie obowiązywać.

Wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski informował posłów podczas środowej debaty nt. nowych przepisów, że zgodnie ze wstępnymi założeniami programu na następne lata, rząd miałby przeznaczać na drogi lokalne miliard złotych rocznie. Kwota na realizację programu byłaby zapisywana każdorazowo w rezerwie celowej budżetu państwa. Huskowski zaznaczył, że póki nie ma programu, nie można powiedzieć, czy będzie on taki sam jak poprzednio i zasady jego realizacji będą identyczne.

W uzasadnieniu do noweli wyjaśniono, że kontynuacja obecnego sposobu wsparcia dróg powiatowych i gminnych, tj. dotacji w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, zostanie przeprowadzona w postaci dotacji celowej w niezmienionym zakresie przedmiotowym. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwe zwiększenie ich wydatków na drogi samorządowe, zatem istnieje konieczność dalszego udzielania wsparcia z budżetu państwa.

Za nowelą głosowało 297 posłów, przeciw - 2, wstrzymało się - 135.
Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.