Środowisko
Gminy zyskają nowe możliwości ochrony krajobrazu, m.in. wprowadzając ograniczenia dotyczące umieszczania reklam w przestrzeni publicznej. Przewiduje to ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, której projekt został przedstawiony posłom przez prezydenta półtora roku temu. Po długotrwałym okresie prac w komisjach sejmowych w ubiegły piątek ustawa została wreszcie uchwalona przez Sejm.
Reklama
Na mocy nowelizacji samorządy województw będą miały obowiązek dokonywania oceny walorów krajobrazów. W tym celu przynajmniej raz na 20 lat mają przeprowadzać audyt krajobrazowy (pierwszy taki przegląd ma nastąpić w ciągu trzech lat od wejścia w życie nowo uchwalonych regulacji). Przy czym do zadań zarządu województwa będzie należeć przygotowanie projektu audytu po wcześniejszym zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz rad gmin w regionie.
Na podstawie nowelizacji do zmienianych przez nią ustaw wprowadzone zostaną nowe definicje takich pojęć jak: reklama, szyld, krajobraz czy krajobraz kulturowy. Ponadto definiuje ona także pojęcie krajobrazów priorytetowych. Decyzję o zakwalifikowaniu danego obszaru do tej grupy ma podejmować sejmik województwa. Organ ten w drodze uchwały będzie określać zasady jego ochrony, w tym kwestie dotyczące np. wysokości i kształtu budynków czy dostosowania ich do tradycyjnej architektury.
Na podstawie wytycznych przyjętych przez województwo rady gmin będą ustalać zasady ochrony krajobrazu na swoim terenie w formie uchwał urbanistycznych. Będą w nich określać warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Władze lokalne będą mogły wprowadzać ograniczenia dotyczące maksymalnej wysokości zabudowy, dopuszczalne materiały budowlane czy kolorystykę obiektów.
Ponadto rada gminy będzie mogła wprowadzić opłatę od reklam umieszczanych na jej obszarze. Jej wysokość będzie zależeć m.in. od lokalizacji oraz wielkości i rodzaju urządzenia reklamowego.
Uchwały urbanistyczne będą musiały być uwzględniane przez gminy przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, a także przy wydawaniu decyzji: środowiskowych, o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwoleń na budowę.
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat