W podjętym wczoraj stanowisku KRS stwierdza, że zawarte w noweli przepisy pozwalające ministrowi sprawiedliwości sięgać po akta sądowe oraz gromadzić i przetwarzać dane osobowe uczestników postępowań nasuwają istotne wątpliwości konstytucyjne. Rada wskazuje m.in. na art. 51 ustawy zasadniczej, z którego wynika, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać informacji innych niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
Zdaniem KRS w noweli zbyt ogólnie zostały określone kryteria, które mają wyznaczać granice nowych uprawnień szefa resortu.