Ogłoszenie upadłości to procesem skomplikowanym i długotrwałym. Znowelizowana ustawa prawo upadłościowe i naprawcze pozwala jednak na dokonanie jej przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Jedynym warunkiem ogłoszenia upadłości gospodarczej jest niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Z upadłości nie skorzystają natomiast osoby, których niewypłacalność była skutkiem ich nieracjonalnych działań, które doprowadziły do niewypłacalności. Taka sytuacja będzie miała miejsce np. gdy dłużnik będąc niewypłacalnym zaciągnął zobowiązanie lub gdy do rozwiązania stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracownika czy za jego zgodą.

Gdzie złożyć wniosek?

Reklama

Sąd rejonowy, w którym znajduje się wydział dla spraw upadłościowych jest właściwym podmiotem do przyjmowania wniosków o upadłość. Wraz z jego złożeniem należy wnieść opłatę 30 zł. Nie jest ona zależna od wysokości zadłużenia.

Prawo do złożenia wniosku o upadłość konsumencką przysługuje tylko dłużnikowi. Takiego prawa nie mają natomiast wierzyciele