Zgodnie z Konstytucją obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba, że sam się go zrzeknie. Musi jednak dopełnić formalności. Tu przeczytasz, jak złożyć wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Zagadnienie utraty obywatelstwa polskiego reguluje art. 34 ust. 2 Konstytucji RP oraz ustawa o obywatelstwie polskim z 2009 r. Według ustawy obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Skutki

Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona rodzicom obejmuje też dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców, obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

Ważne. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą.

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wnoszą do prezydenta RP osoby zamieszkałe w Polsce, za pośrednictwem wojewody, a osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem konsula.

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Dokumenty wydane w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula RP.

Kiedy następuje utrata obywatelstwa polskiego

Utrata obywatelstwa polskiego następuje po 30 dniach od daty wydania postanowienia prezydenta w tej sprawie lub w terminie krótszym, jeżeli prezydent tak zadecyduje.