Jak zostać uznanym za obywatela polskiego. Procedura uznania obywatelstwa przeprowadzana jest przez wojewodę mazowieckiego i to do niego należy złożyć stosowany wniosek. Uznanie dotyczy osób, które spełniają warunki wskazane w ustawie obywatelstwie polskim - np. posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.

W Polsce obywatelstwo można nabyć lub zostać uznanym za obywatela polskiego. O ile obywatelem polskim można się urodzić, tak już jego nabycie i uzyskanie obywatelstwa jest otrzymywane na wniosek sporządzony w języku polskim.

Warunki do uznania za obywatela polskiego

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego, potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, na poziomie biegłości językowej co najmniej B1, świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Za obywatela polskiego uznaje się:

 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:
 • - pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
 • - nie posiada żadnego obywatelstwa;
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
 • małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • -posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
 • - posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Uznanie obywatelstwa polskiego. Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się do wojewody.

Ważne. W przypadku gdy wniosek o uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego został złożony w czasie, gdy wobec cudzoziemca jest prowadzone postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego, postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego umarza się.

Uznanie obywatelstwa polskiego. Jakie dokumenty

Aby starać się o uznanie obywatelstwa polskiego należy złożyć:

 • wniosek sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym;
 • zdjęcie biometryczne;
 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki;
 • odpis skrócony lub zupełny aktu małżeństwa - nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego,
 • ważny paszport zagraniczny lub dokument podróży;
 • ważną kartę stałego pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego;
 • decyzję zezwalającą na stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski), świadectwo ukończenia szkoły za granicą RP z wykładowym językiem polskim albo certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;
 • oświadczenie o datach wyjazdów z Polski i powrotów oraz o miejscach pobytu za granicą;
 • uwierzytelnioną kopię strony ważnego paszportu zagranicznego małżonka z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający tożsamość i obywatelstwo małżonka;
 • pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na udostępnienie kopii ważnego dokumentu tożsamości małżonka na potrzeby postępowania w sprawie uznania za obywatela polskiego;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego;
 • dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce;
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego, tj. umowę najmu lokalu, akt własności albo umowę użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu załączasz także akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu; umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem);
 • decyzję w sprawie wydania Karty Polaka.

  Zobacz również:

  Specustawa ukraińska. Brak obywatelstwa powoduje kłopoty

Termin zakończenia postępowania o uznanie obywatelstwa polskiego

Termin zakończenia postępowania zależy od tego, kiedy organ zgromadzi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty. Przed wydaniem decyzji w sprawie Urząd zwraca się do Komendanta Stołecznego lub Komendanta Wojewódzkiego Policji, czy nabycie przez obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Organy udzielają odpowiedzi w terminie do 30 dni, ale w niektórych przypadkach termin ten jest przedłużony do 3 miesięcy.

Odwołanie od decyzji o uznanie obywatelstwa polskiego

Osoba niezadowolona z otrzymanej decyzji, może złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.