Zespół w resorcie sprawiedliwości przygotowujący pytania na egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze podał akty prawne, z którymi muszą zapoznać się kandydaci.
Reklama

Pytania testowe na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich w 2015 r. zostaną opracowane na podstawie następujących aktów prawnych:

ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe,
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym.

Pytania testowe na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych zostaną opracowane na podstawie następujących aktów prawnych:

ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),
ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz. U. UE L z dnia 31 lipca 2007 r.),
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. U. UE L z dnia 4 lipca 2008 r.),
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.Pytania na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2015 r. zostaną opracowane na podstawie następujących aktów prawnych:

ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,
ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.