Osoby, które zamierzają rozpocząć wiosną budowę domu lub budynku gospodarczego, powinny już teraz kompletować dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia. Na terenach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kilka tygodni zajmuje uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
Czy brak planu zagospodarowania wyklucza budowę
Moja miejscowość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka, na której zamierzam wybudować dom, figuruje w ewidencji gruntów jako grunt orny piątej klasy. Czy oznacza to, że nie mam szans na uzyskanie pozwolenia na budowę?
NIE
Brak planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości czytelnika nie przekreśla szans na wybudowanie domu na terenie stanowiącym grunt orny. W takiej sytuacji przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która określi, czy tego rodzaju budynek może powstać na działce. Decyzję wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wniosek można złożyć najczęściej na gotowym formularzu, który jest udostępniony na stronie internetowej lub w siedzibie urzędu. Trzeba w nim wskazać m.in. lokalizację inwestycji i granice terenu, na jakim będzie prowadzona. Ponadto należy w nim określić rodzaj planowanych robót budowlanych. Muszą się tam znaleźć też informacje na temat sposobu zagospodarowania terenu i charakterystyki zabudowy (planowana lokalizacja domu, przebieg sieci uzbrojenia, drogi, powierzchnia zabudowy budynku w mkw., wysokość zabudowy). Wniosek powinien także wskazywać m.in. planowane zapotrzebowanie na wodę, energię i sposób odprowadzenia ścieków oraz inne potrzeby co do infrastruktury technicznej. Decyzja określająca warunki zabudowy terenu powinna być wydana w ciągu miesiąca, a w skomplikowanych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku planowanej budowy domu jednorodzinnego jest bezpłatne. W innych sytuacjach może się wiązać z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 2, art. 60, 63 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199).
Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
Czy mogę złożyć wstępną wersję projektu
Na wiosnę zamierzam rozpocząć budowę domu. Architekt przygotował wstępną wersję projektu budowlanego. Chcę dokonać w nim kilku poprawek, ale zależy mi na szybkim uzyskaniu pozwolenia na budowę. Czy można dokonać zmian w projekcie także po uzyskaniu pozwolenia?
TAK
Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego należy złożyć do starostwa powiatowego kilka innych dokumentów. Wśród nich powinny znaleźć się cztery egzemplarze projektu budowlanego. Do projektu powinny z kolei zostać załączone opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi (np. warunki techniczne dostaw mediów) oraz zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego dla projektanta, które jest aktualne na dzień opracowania projektu. Złożenie projektu w starostwie, a nawet uzyskanie pozwolenia na budowę nie wyklucza możliwości dokonania w nim niewielkich modyfikacji nawet w trakcie budowy (o ile zmiana nie dotyczy np. ważnych parametrów budynku, takich jak powierzchnia zabudowy, wysokość, długość). Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest możliwe tylko po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W przeciwnym razie inwestor może dopuścić się samowoli budowlanej w części dotyczącej tych odstępstw. Dokonanie kwalifikacji zamierzonego odstąpienia to zadanie projektanta, który ma obowiązek zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiednich informacji (rysunek i opis) dotyczących wprowadzonych modyfikacji.
Podstawa prawna
Art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 36a ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
Czy muszę złożyć dodatkowe dokumenty
Wybieram się w przyszłym tygodniu do starostwa, żeby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Czy oprócz projektów budowlanych muszę załączyć do wniosku inne dokumenty?
TAK
Przed wizytą w starostwie warto najpierw skompletować wymagane dokumenty. Jednym z najważniejszych jest wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zawiera on informacje na temat możliwości wykorzystania nieruchomości, na której ma powstać budynek. Dokument wydaje urząd gminy/miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Jeżeli działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, do wniosku trzeba dołączyć prawomocną decyzję o warunkach zabudowy. Do wniosku trzeba dołączyć także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dodatkowe dokumenty mogą być wymagane przy budowie obiektów np. na terenach górniczych.
Podstawa prawna
Art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 36 a ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 zze zm.).
Czy mogę wyciąć drzewa na działce
Otrzymałem pozwolenie na budowę garażu. W miejscu, w którym ma stanąć, rosną dwie stare sosny i jabłoń. Czy mogę je wyciąć bez uzyskania dodatkowego zezwolenia?
NIE
Przed wycięciem drzew takich jak sosna trzeba uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (w szczególnych przypadkach wojewódzkiego konserwatora zabytków). Zezwolenie nie jest wymagane w razie wycinki drzew lub krzewów owocowych (o ile teren nie jest wpisany do rejestru zabytków). Nie jest również potrzebne np., gdy wiek drzew nie przekracza 10 lat. Posiadanie prawomocnego pozwolenia na budowę nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę. Nie obliguje ono również urzędników do wyrażenia zgody na wycinkę wszystkich drzew, które planuje usunąć właściciel terenu. Mogą wydać decyzję odmowną, jeśli budowę można przeprowadzić w taki sposób, by nie kolidowała z drzewami. Organ decydujący o zezwoleniu na wycinkę zobowiązany jest bowiem do poszukiwania rozwiązań korzystnych zarówno dla interesu publicznego, jak i dla inwestora. Decyzja odmowna nie może się ograniczać do stwierdzenia, że istnieje możliwość poprowadzenia inwestycji bez wycinki drzew. Za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego prawem zezwolenia grożą wielotysięczne kary pieniężne.
Podstawa prawna
Art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.).
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 10 listopada 2009 r., sygn. akt II SA/Ol 885/09.
Czy potrzebne jest pozwolenie na ogrodzenie
Chciałem ogrodzić teren, na którym zamierzam wybudować dom. Czy potrzebuję dodatkowego pozwolenia?
NIE
Do legalnej budowy ogrodzenia nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. W części przypadków inwestor nie musi dopełniać nawet żadnych formalności i może rozpocząć grodzenie terenu bez zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego. Jest tak w razie budowy ogrodzenia od strony działek z sąsiadami i pod warunkiem że płot nie przekracza 2,2 m wysokości. Jeżeli zaś właściciel gruntu zamierza postawić ogrodzenie od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych, musi wcześniej zgłosić inwestycję do starosty. Inwestor powinien dokonać zgłoszenia jeszcze przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania prac będzie mógł przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu. Dokonując zgłoszenia, inwestor powinien określić w nim rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Budowa ogrodzenia bez wymaganego zgłoszenia może zostać uznana za samowolę budowlaną.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
Czy mogę rozpocząć prace bez kierownika
Otrzymałem prawomocne pozwolenie na budowę. Czy mogę rozpocząć prace, zanim zatrudnię kierownika budowy?
NIE
Formalnie rozpoczęcie budowy następuje już z chwilą podjęcia prac przygotowawczych. Zaliczają się do nich m.in. wytyczenie budynku przez geodetę, niwelowanie terenu lub wykonanie przyłączy energetycznych. Inwestor ma obowiązek zawiadomienia właściwego organu (starosty, który wydał pozwolenie) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz projektanta. Musi to zrobić co najmniej na 7 dni przed przystąpieniem do prac. Najpóźniej w tym momencie powinien także nawiązać współpracę z kierownikiem budowy. Do zawiadomienia powinno być dołączone bowiem oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową. Za przystąpienie do budowy bez wymaganego zgłoszenia lub rozpoczęcie prac przed upływem 7 dni od jego złożenia grozi grzywna. Tego rodzaju zaniedbanie jest traktowane jako wykroczenie.
Do obowiązków kierownika budowy należy m.in. prowadzenie dziennika budowy i umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej dotyczącej realizowanej inwestycji. Jeśli są to większe budowy, musi zamieścić dodatkowo ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Kierownik powinien również odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.
Podstawa prawna
Art. 4, art. 42, art. 93 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).