Skargę do WSA złożyła matka, która ubiegała się o pomoc finansową na bieżący okres świadczeniowy i której gmina w listopadzie 2021 r. odmówiła jej przyznania. Decyzję uzasadniła tym, że dziecko kobiety przebywa w Wielkiej Brytanii, gdzie chodzi do szkoły. To oznacza, że nie spełnia przesłanki określonej w art. 1a ust. 2 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1205 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem świadczenia przysługują, jeśli osoba zamieszkuje w Polsce przez okres, w którym je otrzymuje.
Matka złożyła odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Wskazywała, że jej syn przebywa w Wielkiej Brytanii, bo się tam uczy, ale nie wiąże z tym krajem przyszłości i zamierza wrócić do Polski. Dodała, że wsparcie z FA było jej wypłacane we wcześniejszym okresie świadczeniowym, a stan faktyczny od tego czasu się nie zmienił. SKO utrzymało jednak w mocy decyzję organu pierwszej instancji i uznało, że odmowa przyznania świadczeń była prawidłowa ze względu na mieszkanie za granicą. Kobieta zaskarżyła to rozstrzygnięcie do WSA. Sąd orzekł, że skarga zasługiwała na uwzględnienie i uchylił decyzję SKO oraz gminy.