Rządowa propozycja, która jest w trakcie konsultacji społecznych, przewiduje wzmocnienie kompetencji ministra środowiska. W drodze decyzji administracyjnej będzie on zatwierdzał statut PZŁ, przy czym odmowa akceptacji tego dokumentu będzie możliwa jedynie, gdy będzie on sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami. A zatem decydować będzie kryterium legalizmu. Statut jest istotnym aktem prawnym, bo określa zadania zrzeszenia, prawa i obowiązki członków, strukturę organizacyjną związku oraz zasady postępowania dyscyplinarnego. Obecnie obowiązujący zachowa swoją moc jedynie przez 12 miesięcy po wejściu w życie nowelizacji.
Reklama
Ponadto nowe rozwiązania prawne nakładają na władze PZŁ obowiązek składania do 31 maja każdego roku ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdań za rok poprzedni.
Istotną wadą projektowanej regulacji jest to, że nie określa ona terminu na zatwierdzenie bądź odrzucenie tego sprawozdania przez szefa resortu. Wprowadza to bowiem element niepewności co do dalszego zakresu działania władz związku. W przypadku gdy sprawo- zdanie zawiera błędy, niepełne informacje i rodzi uzasadnione zastrzeżenia czy wątpliwości ministra, może on żądać dodatkowych wyjaśnień czy uzupełnień.
Ważnym wzmocnieniem kompetencyjnym ministra środowiska będzie także możliwość zlecenia kontroli PZŁ w zakresie realizowanych przez niego ustawowych zadań w trybie przewidzianym w ustawie o kontroli administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092). Projekt nie nakłada jednak sankcji na PZŁ za niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych, wskazuje tylko, że związek jest zobowiązany do ich realizacji.