Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa do zapewnienia skuteczniejszej ochrony świadków, którzy zdecydują się informować o ciężkich przestępstwach. Zaleca państwom członkowskim zharmonizowanie systemów ochrony świadków i ściślejszą współpracę.

„Ludzie, którzy w obronie prawdy gotowi są zeznawać przeciwko przestępcom i niesprawiedliwościom, ryzykując życie i środki utrzymania, zasługują w pełni, na skuteczną i długotrwałą ochronę” - stwierdzają posłowie w rezolucji. Szczególną ochroną powinni być objęci tak zwani świadkowie „wtajemniczeni”, którzy zdecydowali się współpracować i dać świadectwo winy uczestników przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Państwa członkowskie - zdaniem posłów- powinny zadbać, aby instytucje ochrony świadków były całkowicie niezależne od organów śledczych i prokuratury. Powinny ponadto zostać wyposażone w odpowiednie środki i otwarte na współpracę międzynarodową. Chodzi o to, by można było szybko i bezpiecznie przenieść chronioną osobę do innego kraju.