Obecnie deweloperzy wyodrębniają w nowo oddawanych budynkach garaże jak samodzielne lokale, a następnie prawa własności do tych garaży przenoszą na nabywców tak, że przedmiotem sprzedaży jest udział w garażu. Jeden garaż (lokal) może być więc współwłasnością nawet kilkuset współwłaścicieli, którzy muszą być jednomyślni w swych decyzjach, żeby ich głos był potraktowany na równi z głosem właścicieli.

Współwłaściciele garaży nie mają wprost przyznanego prawa głosu we wspólnocie mieszkaniowej wynikającego z udziału w nieruchomości wspólnej, jaką są hale garażowe.

W grudniu 2014 r. upominała się o takie uprawnienie w swoim wystąpieniu do MiR Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz podkreślając konieczność szybkiej interwencji ustawodawcy. Jej zdaniem obecne przepisy uniemożliwiają sprawne działanie oraz zarządzanie nieruchomością wspólną w znacznej części wspólnot mieszkaniowych obejmujących garaże wielostanowiskowe. Taki brak jasnych przepisów dotyczących realizowania prawa głosu współwłaścicieli hal garażowych jest - jak podkreśla RPO - nie do zaakceptowania z punktu widzenia ochrony praw obywatelskich.

Odpowiadając na tę potrzebę, w styczniu sejmowa komisja infrastruktury jednogłośnie zdecydowała, że podejmie inicjatywę ustawodawczą i wniesie stosowny projekt nowelizacji. Uzasadniając taką konieczność prezydium komisji wyjaśniło, że w obecnym stanie prawnym współwłaściciele garażu wielostanowiskowego są tzw. zbiorowym właścicielem, a w konsekwencji zbiorowym członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Komisja potwierdziła, że taki stan rzeczy często uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie wspólnot, bo zgodnie z kodeksem cywilnym, współwłaściciele garażu chcąc zająć stanowisko w sprawach będących przedmiotem głosowania wspólnoty muszą jednomyślnie wybrać swojego pełnomocnika, co jest praktycznie niemożliwe, gdy współwłaściciele są liczni. Zatem ich udział we wspólnocie jako współwłaścicieli garażu jest wyłączony z możliwości uwzględnienia go w głosowaniu.

W sytuacji, gdy garaż wielostanowiskowy ma udział w nieruchomości wspólnej oscylujący w granicach 30 proc. powoduje to, że przegłosowanie przez wspólnotę mieszkaniową jakiejkolwiek uchwały staje się często niemożliwe, bo do podjęcia uchwały wymagana jest większość głosów wszystkich właścicieli. Może to prowadzić do paraliżu decyzyjnego wspólnoty.

"Jeśli chodzi o te garaże w budynkach, muszą być one reprezentowane albo przez wszystkich współwłaścicieli, co często jest niemożliwe, albo trzeba oddawać sprawę do decyzji sądu. Nowelizacja uprości życie" - uważa szef komisji infrastruktury Stanisław Żmijan (PO).

Dzięki zmianom, które chce zaproponować Sejmowi komisja infrastruktury status współwłaścicieli części wspólnych ma się zrównać ze statusem właścicieli. Będą mogli oni brać udział w podejmowaniu uchwał przez wspólnotę, a zatem mieć wpływ na jej politykę finansową.

Będą mieli też prawo głosu nad uchwałami w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu wspólnoty, co pozwoli im realizować swoje uprawnienia w zakresie kontroli zarządu. Nowe rozwiązania zrównają też właścicieli i współwłaścicieli nie tylko w prawach, ale również w obowiązkach - będą musieli partycypować w kosztach wspólnoty w zakresie wielkości udziału we współwłasności garażu i całej nieruchomości.

Komisja zaproponuje też, żeby zachować zasadę, że jeden lokal ma jeden głos na zebraniu wspólnoty, bez względu na to, czy jest to garaż, który ma wielu współwłaścicieli, czy lokal, który ma jednego właściciela. Rozwiązanie to ma na celu unikniecie nadreprezentacji w głosowaniach współwłaścicieli kosztem właścicieli. Współwłaścicieli będzie reprezentował ustanowiony pełnomocnik, ale stanowisko, które będzie przedstawiał, nie będzie już musiało być wynikiem jednomyślności współwłaścicieli.

Także resort infrastruktury zapewnia, że ostatecznie zaproponowane rozwiązania będą miały na celu zapewnienie właściwej reprezentacji interesów właścicieli garaży wielostanowiskowych oraz stworzenie warunków dla efektywnego zarządzania wspólnotą.(PAP)

krz/mok/