Szczegółowe informacje dotyczące komunikatu zapisane zostały w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011r., Nr 208, poz. 1241 z zm. – dalej ustawa). Zgodnie z nią ogłaszanie komunikatu lawinowego stanowi element zapewnienia warunków bezpieczeństwa w górach. Odpowiedzialnymi za jego opracowanie są podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na wskazanym terenie.

Najważniejszą informacją przedstawioną w komunikacje jest wskazanie:
• bieżącego zagrożenia lawinowego,
• stabilności pokrywy śnieżnej,
• prawdopodobieństwa samoistnego i mechanicznego wyzwolenia lawin,
• zaleceń dla ruchu osób.

Art. 15 ust. 2 ustawy wprowadza zasadę zastępowalności. Zgodnie z nią ogłoszony komunikat lawinowy można zmienić tylko przy użyciu kolejnego komunikatu, wydanego przez autora pierwszego z nich.

Podmiot, który opracował komunikat przekazuje go dyrektorom parków narodowych oraz krajobrazowych zgodnie z ich właściwością miejscową. Dyrektorzy odpowiadają za przekazanie treści do publicznej wiadomości, zgodnie ze zwyczajowo przyjętymi w radnym regionie zasadami. W szczególności należy umieścić komunikat na stronach internetowych i tablicach informacyjnych.

Ustawa nakłada na wszystkie osoby przebywające w górach obowiązek „zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób”. W kategorii tej znalazły się następujące czynności: „zapoznanie się oraz dostosowanie swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych”.