Rzecznik zarzuca przepisom prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) zbyt daleką ingerencję w swobodę wykonywania zawodu.

Artykuł 84 ust. 3 i 4 przewiduje bowiem, że starosta musi cofnąć diagnoście uprawnienia do wykonywania zawodu, jeśli:

● badanie zostało wykonane niezgodnie z określonym zakresem i sposobem jego przeprowadzenia,

● wydane zaświadczenia albo wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu były niezgodne ze stanem faktycznym lub przepisami.

Dodatkowo ponowne wydanie uprawnień nie może nastąpić wcześniej niż po 5 latach. A w razie zaskarżenia postanowienia sąd administracyjny bada jedynie jego legalność, a nie proporcjonalność kary, gdyż prawo nie przewiduje innej sankcji. „Jest to szczególnie ważne, gdy naruszenie zakresu i sposobu badań dotyczy zagadnienia o różnym ciężarze i skutkach dla stanu technicznego pojazdu i jego sprawności, a co za tym idzie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – wyjaśnia prof. Irena Lipowicz.