Nowy regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratury, który w założeniu ma jej pomóc dostosować się do modelu kontradyktoryjnego, wszedł w życie 14 stycznia 2015 r.

Dokument wprowadza przede wszystkim zasadnicze zmiany w zakresie organizacji funkcjonowania prokuratur, a także m.in. regulacje dotyczące zmiany właściwości rzeczowej poszczególnych szczebli prokuratury, obowiązkowych dyżurów prokuratorów po godzinach urzędowania i obowiązkowych referatów oskarżycielskich lub orzeczniczych.

Zgodnie z nowym regulaminem do prokuratur apelacyjnych i okręgowych będą trafiać dodatkowe kategorie spraw. Te pierwsze zajmą się sprawami o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli dotyczą one do mienia o wielkiej wartości (tzn. gdy wartość mienia przekracza 1 mln zł). Prokuratury okręgowe będą zaś dodatkowo pracować nad sprawami o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli dotyczą one mienia o znacznej wartości (tzn. gdy wartość mienia przekracza 200 tys. zł), oszustwa i wyłudzenia kredytu, jeżeli ich przedmiotem było mienie o wielkiej wartości (tzn. gdy wartość mienia przekracza 1 mln zł), prowadzenia działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia, naruszenia cudzych praw autorskich, kradzieży cudzego projektu wynalazczego oraz prowadzenia giełdy towarowej bez wymaganego zezwolenia.

Nowy regulamin przewiduje, że każdy prokurator rejonowy, okręgowy i apelacyjny będzie stale wykonywał jedno z zadań objętych obowiązkowym referatem oskarżycielsko-orzeczniczym. Należy do nich wykonywanie czynności oskarżyciela publicznego przed sądami, nadzorowanie lub prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych, wytaczanie powództw i składania wniosków oraz branie udziału w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych.