Zdolność sądową posiadają: Naczelna Rada Adwokacka, izby oraz zespoły adwokackie. Organy izb nie należą do uprzywilejowanej grupy, dlatego nie mogą występować przed sądem w charakterze strony – orzekł gdański sąd.

Sprawa dotyczyła fundacji, która w lipcu 2014r. wystąpiła do Okręgowej Rady Adwokackiej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Z uwagi na brak odpowiedzi, organizacja złożyła skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W odpowiedzi na zarzut Okręgowa Rada Adwokacka poinformowała o braku po swojej stronie zdolności sądowej. Na potwierdzenie twierdzenia przywołała treść art. 58 § 1 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 – dalej ppsa).

WSA analizując sprawę przyznał, ze zgodnie ze wskazanym przez Okręgową Radę Adwokacką przepisem brak zdolności sądowej jednej ze stron powoduje konieczność odrzucenia skargi.

Sąd uznał, że zgodnie z art. 32 ppsa „w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi”.

Zdolność sądowa to zdolność występowania przed sądem. Art. 25 ppsa przyznaje ją: osobie fizycznej, osobie prawnej, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, organizacjom społecznym nieposiadającym osobowości prawnej, innym jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli przepisy prawa dopuszczają możliwość nałożenia na te jednostki obowiązków lub przyznania uprawnień lub skierowania do nich nakazów i zakazów, a także stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Ostatnią grupą, która posiada omawiany przymiot są organizacje społeczne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

Skarga dotyczyła nieudzielenia informacji publicznej. Zobowiązane do jej udostępnienia są podmioty wymienione w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Są to między innymi:
• organy władzy publicznej,
• organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
• podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
• podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu,
• podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
Jednak, jak argumentował skład orzekający, art. 10 ustawy Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014r., poz. 635 z zm.) przyznaje osobowość prawną jedynie Naczelnej Radzie Adwokackiej, izbom adwokackim i zespołom adwokackim. Sąd zwrócił uwagę, że okręgowe rady adwokacie są organami izby adwokackiej.

W świetle powyższych przepisów uznać należy, że Okręgowa Rada Adwokacka nie posiada osobowości prawnej. Z uwagi na powyższe sąd odrzucił skargę.

Postawienie WSA w Gdańsku z 23.12.2014r., sygn. akt: II SAB/Gd 187/14