Sejm przyjął dziś poprawkę Senatu do nowelizacji ustaw o dowodach osobistych i ewidencji ludności oraz Prawa o aktach stanu cywilnego. Teraz ustawa trafi ona do podpisu Prezydenta.

Nowelizacja przewiduje, że system rejestrów państwowych, na który składają się m.in. rejestr PESEL, dowodów osobistych i stanu cywilnego, zacznie funkcjonować dopiero od 1 marca 2015 r. Pierwotnie miał on zostać uruchomiony 1 stycznia nowego roku. Odroczenie terminu wejścia w Zycie przepisów spowodowane jest nieprzygotowaniem samorządów do obsługi rejestrów i potrzebą przeprowadzenia dodatkowych testów systemu, m.in. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nowelizacja ustaw wprowadzających powiązane ze sobą elektroniczne ewidencje została przyjęta przez Senat wieczorem 18 grudnia. Wyższa izba parlamentu zaproponowała do niej jedną poprawkę. Przewiduje ona, że 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie przepis nowej ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którym po sporządzeniu aktu obywatel będzie otrzymywał bezpłatnie jeden jego odpis. Wprowadzenie tej regulacji już na początku roku było konieczne, albowiem ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która wejdzie w życie 2 stycznia 2015 r., zmienia też przepisy o opłacie skarbowej i likwiduje zwolnienie z tej opłaty odpisów aktów stanu cywilnego otrzymywanych zaraz po ich sporządzeniu (obecnie za darmo otrzymuje się wówczas trzy odpisy).

Poprawka została przyjęta przez posłów 18 grudnia, na ostatnim tegorocznym posiedzeniu Sejmu. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 31 grudnia 2014 r.