Otwarcie zawodów prawniczych spowodowało blisko dwukrotny wzrost liczby adwokatów wykonujących zawód (6 721 na koniec 2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę (z 18 953 do 27 054).

Propozycje zmiany ustaw przygotowano w Senacie, wiele z tych zmian postulowały środowiska adwokatów i radców.

Nowelizacja zakłada wydłużenie - z trzech do czterech lat - kadencji adwokackich i radcowskich organów samorządowych, dzięki czemu postępowania dyscyplinarne miałyby zyskać na stabilności. Dodatkowo ma nastąpić wydłużenie terminów przedawnienia karalności czynów podlegających postępowaniu dyscyplinarnemu.

Zmiana przewiduje też wzmocnienie statusu rzeczników dyscyplinarnych adwokatury i radców prawnych, m.in. przez określenie ich zadań już na poziomie ustawowym - a nie w aktach prawnych niższego rzędu.

Przewidziano także ujednolicenie katalogu kar dyscyplinarnych dla adwokatów i radców prawnych, wyliczając, że karami dyscyplinarnymi są w kolejności od najłagodniejszej: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. Wprowadzona ma być też nieistniejąca dotąd możliwość, że sąd dyscyplinarny, oprócz kary dla prawnika, może mu też nakazać przeproszenie pokrzywdzonego. Zakłada się, że wyższe byłyby też kary finansowe.

Usprawnienie procedur ma polegać m.in. na zmianach w trybie doręczania korespondencji między prawnikami a rzecznikiem i sądem dyscyplinarnym. Zmodyfikowano też zasady sporządzania i doręczania uzasadnień orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.