W określonych prawem przypadkach członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec spółki z o.o. za wyrządzone jej szkody. Jeśli zatem nie ma wątpliwości, że szkoda powstała z winy tych osób, to kto może złożyć przeciwko nim powództwo?

dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW Legal

Rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników mogą reprezentować spółkę z o.o. w sporze z członkiem zarządu. Tak stanowi kodeks spółek handlowych. Może się jednak zdarzyć, że spółka – poprzez wspomnianych reprezentantów – nie wytoczy powództwa o naprawienie szkody w terminie roku od dnia jej ujawnienia. Wtedy pozew o jej naprawienie ma prawo wnieść każdy wspólnik spółki. Jednak na żądanie pozwanego członka zarządu, zgłoszone przy pierwszej czynności procesowej, sąd może nakazać złożenie przez powoda kaucji na zabezpieczenie.
Jest ona przeznaczona na pokrycie strat (szkód) grożących w tej sytuacji pozwanemu. Wysokość i rodzaj kaucji sąd określa według swojego uznania. Gdy kaucja nie zostanie złożona w wyznaczonym terminie, pozew zostaje odrzucony. Jeżeli zatem powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, to obowiązany będzie naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. W przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika oraz w razie upadłości spółki członkowie zarządu obowiązani do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę wspólników udzielającą im wcześniej absolutorium ani na zrzeczenie się przez spółkę roszczeń o odszkodowanie.
W ten sam sposób członek zarządu spółki akcyjnej odpowiada wobec niej za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami jej statutu, chyba że nie ponosi winy. Jeżeli spółka akcyjna nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, to odpowiedni pozew mogą wnieść każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku.